Szkolenia, spotkania informacyjne, konferencje

 

Przemysł Przyszłości - przekrojowy, inspirujący i praktyczny warsztat dla menadżerów przedsiębiorstw, 6-7 listopada 2019 r., Stawiguda

Celem warsztatów jest budowanie kompetencji i wsparcie implementacji nowych technologii w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Podczas spotkania uczestnikom zostaną zaprezentowane zagadnienia technologiczne i biznesowe w ujęciu teoretycznym i praktycznym dotyczące inteligentnej produkcji. Terminy i miejsca: 23-24.10.2019 - Białystok; 6-7.11.2019 - Stawiguda. Czytaj więcej...

Rozliczanie i realizacja projektów EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach RPO WiM 2014–2020, 1 sierpnia 2019 r., Olsztyn

 Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020).
Tematem szkolenia jest Rozliczanie i realizacja projektów EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach RPO WiM 2014–2020. Czytaj więcej...

Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020, 31 lipca 2019 r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Zasada konkurencyjności stosowana w projektach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020. Czytaj więcej...

Spotkanie dot. przedsiębiorców MŚP  - Program Polska Wschodnia, 30 lipca 2019 r., Olsztyn

  Zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej (siedziba lub zarejestrowany oddział), zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki. Zapraszamy na spotkanie, gdzie pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazję omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania. Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie? Na usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego; Na usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów; Na udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych; Na nabycie środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul. Władysława Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn. Rejestracja:
https://tiny.pl/tdp25

Przygotowanie wniosku o płatność z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, 29-30 lipca 2019 r., Olsztyn

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020). Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność z EFS w ramach RPO WiM 2014–2020. Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne – Realizacja zamówień w ramach projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich, 19.07.2019 r., Olsztyn

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów zainteresowanych uzyskaniem informacji nt. realizacji zamówień publicznych w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Podczas spotkania przedstawione zostaną zapisy regulaminów, umów oraz wytyczne kwalifikowalności w zakresie udzielania zamówień w ramach projektów. Czytaj więcej...

Śniadanie biznesowe - Cudzoziemcy na rynku pracy Warmii i Mazur, 18 lipca  2019 r., Olsztyn

  Czy wiesz, że regionalni przedsiębiorcy zatrudniają pracowników nawet z Bangladeszu? Przyjdź i dowiedz się jak to zrobili. Niezależnie czy chcesz znaleźć jednego czy kilkunastu pracowników.Jak zatrudniać cudzoziemców? Ile to kosztuje? Czy warto? Doświadczenia regionalnych pracodawców zatrudniających obcokrajowców. Spotkanie bezpłatne. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 16 lipca 2019 na adres een@wmarr.olsztyn.pl. Wydarzenie organizowane jest we współpracy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Czytaj więcej...

Bezpłatne spotkania informacyjne, szkolenia, konsultacje indywidualne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WiM

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne  adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Najbliższe spotkania:

Konsultacje indywidualne, działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. Termin spotkania: 8 maja 2019 roku w godzinach 9.00–14.00. Czytaj więcej…
Fundusze Europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej i możliwości rozwoju nowych przedsiębiorców. Termin spotkania: 10 maja 2019 r. w godzinach 10:00– 13:00 Miejsce spotkania: Olsztyn, Villa Pallas, ul. Żołnierska 4. Czytaj więcej…
Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFS. Termin szkolenia: 17 maja 2019 roku w godzinach 8:00–15:00. Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
⇒ Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia. 28 maja 2019 roku w godzinach 8.00–15.30.OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rozliczania wniosków o płatność z EFRR. Termin spotkania: 28 maja 2019 r. w godzinach 10:00–13:30 Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19–300 Ełk. Czytaj więcej…
⇒  Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia 30 maja 2019 r. w godzinach 8.00–15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
⇒  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020.Termin i miejsce szkolenia. 31 maja 2019 r. w godzinach 8.00–15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.  Czytaj więcej…
⇒  Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach projektów finansowanych z FE. Termin szkolenia: 3 czerwca 2019 roku w godzinach 8:00–15:00. Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
⇒  Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFRR. Termin szkolenia: 4 czewca 2019 roku w godzinach 8:00–15:00 Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…
⇒   Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia13 czerwca 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. ELBLĄG - Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25. Czytaj więcej…

Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, 17 kwietnia 2019 r., Olsztyn

⇒  Prezydent Olsztyna oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wydarzenie odbędzie się 17.04.2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219. Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – nawet do 70% wartości inwestycji. Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, 17 kwietnia 2019 r., Olsztyn

⇒  Prezydent Olsztyna oraz Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości wsparcia inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Wydarzenie odbędzie się 17.04.2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, sala 219. Podczas spotkania omówione zostaną nowe, bardziej korzystne zasady i kryteria przydzielania najwyższej w skali kraju pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego – nawet do 70% wartości inwestycji. Aktualnie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej oferowanej przez specjalne strefy ekonomiczne na terenie całej Polski (również na terenach będących własnością przedsiębiorstw, np. w aktualnie funkcjonującym zakładzie), a nie jak do tej pory wyłącznie na nieruchomościach objętych granicami specjalnej strefy ekonomicznej. Inwestycja może, ale nie musi być związana z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć w ramach realizacji projektów z RPO Warmii i Mazur 2014-2020, 04 kwietnia 2019 r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (RPO WiM 2014–2020). Tematem szkolenia jest Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 8.00–15.30, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.
Czytaj więcej...

WARSZTATY "NCBR dla firm - wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2019", 05.03.2019 r., Olsztyn

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapraszają na warsztaty „NCBR dla firm – wsparcie przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w 2019 r.”, które odbędą się 05.03.2019 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Warsztaty poprowadzą eksperci z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz największego w Polsce ośrodka wsparcia innowacji. Podczas spotkania uczestnicy poznają możliwości uzyskania dotacji, w tym przede wszystkim w ramach sztandarowego programu NCBR „Szybka Ścieżka”. Program ten pozwala przedstawicielom mniejszego i większego biznesu na wdrożenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności lub udoskonalenie już istniejących produktów czy usług. Czytaj więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE  dotyczące poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, 26.02.2019 r., Olsztyn

⇒ Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje na terenie Olsztyna bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.2 POPW Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. Spotkanie odbędzie się 26 lutego 2019 r. w Hotelu Wileński (ul. Ryszarda Knosały 5, 10-015 Olsztyn). Zaproszenie ze szczegółowym planem spotkania i wszelkimi informacjami pobierz TUTAJ... Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, zachęcamy Państwa do jak najszybszego wypełnienia formularza rejestracyjnego: https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=46

KONFERENCJA "Postaw na Polską Markę", 26.02.2019 r., Olsztyn 

W imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pn. „Postaw na Polską Markę". Konferencja odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. w Hotelu Omega, ul. Sielska 4a w Olsztynie. Głównym celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, budowanie świadomości istnienia Marki Polskiej Gospodarki, zachęcenie przedsiębiorców do rozwijania działalności oraz aktywnego wchodzenia na rynki zagraniczne, a także wspólne wypracowanie rozwiązań dla dalszej realizacji projektu. Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedsiębiorców, w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawicieli np. instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych, Specjalnych Stref Ekonomicznych. Podczas pierwszej części konferencji zostaną zaprezentowane informacje na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze rozwoju eksportu i inwestycji. Część druga wydarzenia będzie poświęcona omówieniu i przedyskutowaniu z uczestnikami konferencji obszarów istotnych dla działalności przedsiębiorstw. Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: konferencja@crps.pl lub przyjść w dniu konferencji pod wskazany adres. Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.crps.pl/news/171/47/Postaw-na-Polska-marke.htm Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Barbarą Jegorow tel. 533 316 131 lub Martyną Majkrzak tel. 690 901 20. Pobierz program TUTAJ...     Pobierz formularz zgłoszeniowy TUTAJ...

SEMINARIUM informacyjne Projektu Polskie Mosty Technologiczne, 20.02.2019 r., Warszawa

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. zaprasza do pierwszego w 2019 r. seminarium informacyjnego projektu Polskie Mosty Technologiczne! Zapraszamy na pierwsze w tym roku seminarium projektu Polskie Mosty Technologiczne. Nabór, które poprzedzi seminarium, będzie dotyczył ekspansji do Australii, Indii oraz Izraela. W związku z tym, podczas spotkania poznacie Państwo praktyczne aspekty działalności na tych rynkach, dowiecie się także jak złożyć wniosek o grant. Termin: 20 lutego (środa), Miejsce: Bagatela 12, Warszawa, Rejestracja: https://soe.paih.gov.pl/seminaria. Udział jest bezpłatny.

SPOTKANIE INFORMACYJNE - Instrumenty finansowe jako dodatkowa forma wsparcia rozwoju przedsiębiorstw, 04.02.2019 r., Olsztyn

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców pt. „Instrumenty finansowe jako dodatkowa forma wsparcia rozwoju przedsiębiorstw”. Wydarzenie adresowane jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, który zainteresowani są zwrotnymi instrumentami finansowymi. Podczas spotkania poruszane będą tematy związane ze wsparciem rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w ramach programu „Przedsiębiorcze Warmińsko-Mazurskie”. Uczestnicy zapoznają się również z instrumentami finansowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydarzenie zaplanowano na 4 lutego 2019 roku w Olsztynie (Hotel Park, al. Warszawska 119). Zgłoszenia przyjmowane są do 30 stycznia do godz. 14. Więcej informacji: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, tel.: 89 512 54 82/83/84/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 , 07.02.2019 r., Elbląg

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Termin i miejsce szkolenia
7 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. ELBLĄG– Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020, 06-07.02.2019 r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Termin i miejsce szkolenia 6-7 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w każdym dniu. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020, 06.02.2019 r., Elbląg

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Termin i miejsce szkolenia 6 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. ELBLĄG – Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020, 05.02.2019 r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia 5 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, 04-05.02.2019 r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Termin i miejsce szkolenia. 4-5 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w każdym dniu. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020, 04.02.2019 r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.Termin i miejsce szkolenia
4 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020, 01.02.2019 r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).Termin i miejsce szkolenia 1 lutego 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, 31.01.2019 r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Termin i miejsce szkolenia 31 stycznia 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020, 30.01.2019 r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Termin i miejsce szkolenia 30 stycznia 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020, 30-31.01.2019r., Olsztyn

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Termin i miejsce szkolenia 30-31 stycznia 2019 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w każdym dniu. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE - Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020, 28-29.01.2019r., Olsztyn 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Tematem szkolenia jest Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).
Termin i miejsce szkolenia 28-29 stycznia 2019 roku w godzinach 8.00 – 16.00 w każdym dniu. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne – „Nowe możliwości rozwojowe dla przedsiębiorców – możliwości wsparcia dzięki Funduszom Europejskim w 2019 r.” , 23.01.2019 r., Elk

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy chcą rozwinąć swoją firmę oraz skorzystać z możliwości szkoleniowych.Termin i miejsce spotkania 23 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00–13.00, Ełk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk. Czytaj więcej...

BEZPŁATNE WARSZTATY „Horyzont 2020 -SME Instrument oczami przedsiębiorcy”, 15 stycznia 2019 r., Olsztyn

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Enterprise Europe Network przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii zapraszają na warsztaty:
 „SME Instrument oczami przedsiębiorcy” Warsztaty odbędą się: 15 stycznia 2019 r. (wtorek) w godz. 09.00 – 12:50 w Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia”, sala 2A ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn - Kortowo. Warsztaty poprowadzi dr inż. kpt. ż.w. Piotr Wołejsza - prezes zarządu Sup4Nav sp. z o.o. oraz Navdec sp. z o.o., który opowie o swoich doświadczeniach i udzieli praktycznych porad przy staraniu się o dofinansowanie w ramach SME Instrument. Warsztaty skierowane są do przedsiębiorców zainteresowanych składaniem wniosków projektowych do SME Instrumentu w ramach programu Horyzont 2020. Czytaj więcej...

SPOTKANIE BIZNESU GRECJI I POLSKI, 16.01.2019, Warszawa

Konfederacja Lewiatan gościć będzie delegację greckich przedsiębiorców, eksportujących swoje produkty na różne rynki zagraniczne. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie z wiodącymi greckimi firmami. W jego trakcie będzie okazja do nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń. W spotkaniu udział wezmą firmy z następujących branż: produkcja żywności (oliwki, oliwa nabiał, alkohole), dostawcy oprzyrządowania dla przemysłu spożywczego, systemy płatności, dostawcy materiałów budowlanych. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia, w godzinach 9:00-13:00 w siedzibie Konfederacji Lewiatan w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3. Liczba miejsc ograniczona!
atrela@konfederacjalewiatan.pl lub mporeba@konfederacjalewiatan.pl. Link do rejestracji znajdziesz TUTAJ. Program i szczegółowe informacje o spotkaniu TUTAJ.

BEZPŁATNE SZKOLENIE "SKUTECZNA STRATEGIA EKSPORTOWA GWARANTEM SUKCESU NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH", Olsztyn 6-7.12.2018

Centrum Innowacji i Transferu Technologii w ramach działań sieci Enterprise Europe Network organizuje 06.12.2018 (czwartek) praktyczne szkolenie pt. „Skuteczna strategia eksportowa gwarantem sukcesu na rynkach międzynarodowych”. Dodatkowo następnego dnia 07.12.2018 (piątek) będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji eksportowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny a rejestracja trwa do 03.12.2018 r. Czytaj więcej...

SPOTKANIE "FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Olsztyn 13.12.2018

Bezpłatne spotkanie „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Olsztyn i subregion olsztyński” 13 grudnia 2018, Olsztyn . Więcej...

NABÓR DO III EDYCJI PROJEKTU "POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE", Warszawa 15.11.2018

Zapraszamy do udziału w Seminarium otwierającym  III nabór wniosków w ramach projektu "Polskie Mosty Technologiczne". Więcej...

TWORZENIE WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA W OPARCIU O DORADZTWO STRATEGICZNE I DESIGN, Olsztyn 21.11.2018

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty: „Tworzenie wartości przedsiębiorstwa w oparciu o doradztwo strategiczne i design”, które odbędą się w  Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym – Budynek BK (sala 15 A).
Rejestracja: https://doradztwostrategicznethiswarsztaty.evenea.pl . Więcej...

PAIH EXPO 2018 -  I FORUM WSPARCIA POLSKIEGO BIZNESU ZA GRANICĄ, 25.10.2018 r., Warszawa (PGE Narodowy)

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom i aspiracjom polskiego biznesu, w dniu 25 października 2018 r. w Warszawie (PGE Narodowy), odbędzie się PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Krystalizująca się sieć międzynarodowych przedstawicielstw Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 12 pawilonów tematycznych z całego świata, pawilon dla inwestorów, warsztaty dla przedsiębiorców. Wydarzenie jest bezpłatne dla uczestników. Rejestracja w połowie sierpnia na specjalnej stronie PAIH EXPO. Więcej...

JAK PROSTO, SKUTECZNIE I BEZPŁATNIE POZYSKIWAĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW EFS W RAMACH RPO WiM 2014-2020

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest: Jak prosto, skutecznie i bezpłatnie pozyskiwać uczestników projektów EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 (bezpłatne narzędzia online, media społecznościowe). Więcej...

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ŚCIEŻKA WSPARCIA DLA OSÓB ZWOLNIONYCH Z PRACY DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY, 28.08.2018 r., Olsztyn 

Celem spotkania jest przekazanie beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia unijnego na rozpoczęcie działaności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2018 roku w godz. 10:00-13:15 w Hotelu HP Park, ul. Warszawska 119 w Olsztynie. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do dnia 23 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Więcej...

BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE - WSPARCIE UNIJNE NA ZAŁOŻENIE FIRMY, 28.08.2018 r., Elbląg

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Wsparcie unijne na założenie firmy” dla osób poszukujących wsparcia na założenie działalności gospodarczej.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres e-mail lpielblag@warmia.mazury.pl do 23 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00 i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. Więcej...

SEMINARIUM CENTRAL EUROPEAN STARTUPS DAY, 27.09.2018 r. Londyn (Wielka Brytania)

Seminarium organizowane jest przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, we współpracy z przedstawicielami sekcji handlowych Ambasad krajów Grupy Wyszehradzkiej, w celu promowania następujących sektorów: Fintech, AI, Augmented reality, IoT, E-mobility, Cloud, Life sciences, Energy. W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja firm z Węgier, Czech, Słowacji oraz Polski. Głównym punktem programu będą indywidualne prezentacje (tzw. pitching) wyselekcjonowanych firm z każdego kraju przed gronem potencjalnych inwestorów i przedstawicieli sektora finansów, akceleratorów, zainteresowanych docelowo zainwestowaniem w wybrane firmy. Więcej...

Bezpłatne szkolenia - DLA BENEFICJENTÓW I POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020)

Rozliczanie i realizacja projektów EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020;   Grupa 1 13 lipca 2018, Olsztyn;      Grupa 2 31 lipca 2018, Olsztyn

⇒Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych z projektów  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020; Grupa 1 23 lipca 2018, Olsztyn; Grupa 2 30 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.   Grupa 1 20 czerwca 2018, Olsztyn;    Grupa 2 10 lipca 2018, Elbląg;    Grupa 3 3 lipca 2018, Ełk

⇒ Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.   Grupa 1 27 czerwca 2018, Olsztyn

⇒ Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  
Grupa 1 10 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  
Grupa 1 9 lipca 2018, Olsztyn

⇒Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Grupa 1 19 czerwca 2018, Olsztyn;  Grupa 2 26 czerwca 2018, Olsztyn;   Grupa 3 9 lipca 2018, Elbląg;   Grupa 4 2 lipca 2018, Ełk

⇒ Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Grupa 1 19-20 czerwca 2018, Olsztyn;   Grupa 2 2-3 lipca 2018, Olsztyn;   Grupa 3 4-5 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.  Grupa 1 11-12 lipca 2018, Olsztyn;   Grupa 2 23-24 lipca 2018, Elbląg

⇒ Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Grupa 1 19-20 lipca 2018, Olsztyn

⇒ Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020. 
Grupa 1 17-18 lipca 2018, Olsztyn


Bezpłatne szkolenie - SZKOLENIE SESAM: ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UE, 25.05.2018 r., Warszawa

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi elektronizacji zamówień publicznych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prelegenci, r. pr. Piotr Trębicki i r. pr. Marta Pasztaleniec z CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych sp. p. odpowiedzą na pytania jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad komunikacji elektronicznej, które będą obowiązywać od 18 października 2018 r. oraz jak niniejsze zasady funkcjonują w UE. Omówione zostaną zagadnienia dot. form elektronicznych w PZP, podpisu kwalifikowanego i projektu platformy e-Zamówienia. Więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE "ZASADY ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ, 29.06.2018 r., Elbląg

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne „Zasady rozliczania wniosków o płatność z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” . Na spotkanie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane rozliczaniem projektów unijnych. Więcej...

Bezpłatne szkolenie -  POMOC PUBLICZNA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW, 22.06.2018r., Olsztyn

⇒ Zapraszamy na bezpłatne szkolenie adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Tematem szkolenia jest Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020. Więcej...

KONFERENCJA BELT AND ROAD SUMMIT, 28.06.2018 r., Hong Kong

⇒  Belt and Road Summit to konferencja skupiająca wysokich rangą przedstawicieli rządów i instytucji międzynarodowych oraz liderów biznesu i ekspertów branżowych z krajów leżących na Nowym Jedwabnym Szlaku. Jej celem jest wymiana poglądów na temat współpracy wielostronnej i prezentacja nowych możliwości biznesowych, wynikających z inicjatywy Pasa i Szlaku. W programie konferencji przewidziano sesje panelowe, dyskusje tematyczne oraz spotkania b2b. Więcej informacji można znaleźć w załączeniu oraz na stronie: www.beltandroadsummit.hk. Rejestracja: TUTAJ

SEMINARIUM "GO FAR EAST? New opportunities for Polish companies in Asia", 14.06.2018 r., Warszawa

⇒  Rząd prowincji Hongkongu planuje przeznaczyć ok. 22 miliardów złotych na badania dla firm i startupów z zakresu biotechnologii, prac nad rozwojem Sztucznej Inteligencji, robotyzacji i inteligentnych miast. Zapraszamy Państwa na seminarium: GO FAR EAST? New opportunities for Polish companies in Asia, na którym mowa będzie m.in. o tym, jak skorzystać z tych środków. Wydarzenie, którego organizatorem jest Hong Kong Economic and Trade Office in Berlin, a partnerem – ośrodek THINKTANK – poświęcone będzie rozwojowi polskich startupów w kontekście możliwości biznesowych stwarzanych przez rynki azjatyckie, zwłaszcza – Hongkong. Polscy i chińscy paneliści opowiedzą o realiach biznesowych w tej najbardziej otwartej gospodarce świata, mieście znajdującym się w pierwszej piątce liderów rankingu Banku Światowego pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Na wydarzenie można się zapisać przy pomocy linku rejestracyjnego - TUTAJ

MIĘDZYNARODOWA GIEŁDA KOOPERACYJNA, 12-28 czerwca 2018 r., LIVERPOOL (Wielka Brytania)

⇒  Międzynarodowa giełda kooperacyjna The Healthy Future Partnering Event, 26 czerwca 2018 r., Liverpool (Wielka Brytania), Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w międzynarodowej giełdzie kooperacyjnej The Healthy Future Partnering Event, która odbędzie się 26 czerwca 2018 r., przy okazji International Festival for Business (IFB 2018). International Festival for Business to inicjatywa odbywająca się w dniach 12 - 28 czerwca 2018 r., składająca się z wielu wysokiej rangi wydarzeń gromadzących przedstawicieli biznesu i instytucji z całego świata. Uczestnicy odbywającej się równolegle giełdy kooperacyjnej mają szansę nawiązać długotrwałe relacje biznesowe oraz kontakty, które przełożą się na zysk i rozwój ich przedsiębiorstw lub regionów oraz zapoznać się z najnowszymi trendami i technologiami w branży. Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla przedstawicieli firm i innych podmiotów (instytuty badawcze) działających w następujących sektorach: Biotechnologia i farmacja, Diagnostyka, Medycyna precyzyjna, Cyfrowe zdrowie,Technologie medyczne. Więcej...

MISJA DO JAPONII DLA MANAGERÓW FIRM PRODUKCYJNYCH, 25-29.06.2018 r.

⇒  Misja do Japonii dla managerów firm produkcyjnych. Zapraszamy do udziału w misji do Japonii, w ramach której managerowie europejskich firm poznają metodologię stosowaną w japońskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Misja odbędzie się w dniach 25-29 czerwca 2018 r. Organizatorem misji jest EUJCIC - EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. Więcej...

BEZPŁATNE SZKOLENIE "RYZYKO WALUTOWE W MIĘDZYNARODOWEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA", 14.06.2018 r. Olsztyn

⇒  Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wraz z Domem Maklerskim TMS Brokers S.A. zapraszają na szkolenie pt. „Ryzyko walutowe w międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa”. Szkolenie odbędzie się 14.06.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Transakcje dokonywane w walucie obcej wiążą się z występowaniem ryzyka kursowego. Ryzykiem tym można nie tylko odpowiednio zarządzać, ale także niemal uniezależnić swój wynik finansowy od wpływu wahań rynku walutowego. Więcej...

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOT. OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU ” Design to dobre dla MSP”, 18.06.2018 r., Olsztyn

⇒  Uwaga Producenci Mebli! Design to dobre!  Rusza ogólnopolski projekt ” Design to dobre dla MSP” – czyli podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży meblarskiej poprzez animowanie współpracy z projektantami, usługi doradcze, zaprojektowanie oraz aktywną promocję rozwiązań wzorniczych". Celem programu jest rozwój polskich firm meblarskich, a tym samym zwiększenie ich konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez dobre wzornictwo. Przedsięwzięcie skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich producentów mebli, którzy jeszcze nie współpracowali z profesjonalnymi projektantami. Więcej...

KONSULTACJE REGIONALNEGO PUNKTU WSPÓŁPRACY INTERREG V-A LITWA-POLSKA,14-15.06.2018 r., Ełk

⇒   Regionalny Punkt Kontaktowy (RPK) Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w Olsztynie zaprasza instytucje zainteresowane aplikowaniem w (trwającym do 28 czerwca) naborze wniosków na indywidualne konsultacje koncepcji projektowych. Spotkania odbędą się 14 i 15 czerwca 2018 r. w siedzibie Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, ul. Kajki 10. Czas przewidziany na konsultacje (na 1 wniosek) to maksymalnie 20 minut. Konsultacje mają na celu wsparcie potencjalnych beneficjentów podczas opracowywania wniosku aplikacyjnego, nie jest ich celem natomiast przedstawienie ogólnych informacji o naborze, czy Programie. Rejestracja na konsultacje jest obowiązkowa - konsultowani będą tylko zarejestrowani uczestnicy. Więcej...

SEMINARIUM WYMAGANIA/BADANIA/CERTYFIKACJA, 05.06.2018 Olsztyn, 06.06.2018 r. Ełk

⇒  Masz pomysł na innowacyjny produkt? Czy wiesz, że produkt powinien być bezpieczny dla jego użytkownika? A może chcesz swoje produkty sprzedawać za granicą? Ale czy wiesz, jakie wymagania formalne i techniczne musi on spełniać? Czy wiesz co to jest unijny system nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji? Jeżeli Twoja odpowiedź na któreś z powyższych pytań jest twierdząca, to Seminarium W/B/C jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy na seminarium, na którym inżynierowie ds. oceny zgodności produktów, specjaliści od certyfikacji produktów i inspektorzy z organów nadzoru rynku będą dzielić się wiedzą i odpowiadać na pytania. Więcej...

SEMINARIUM DOT. POLSKO-NORWESKIEJ WSPÓŁPRACY W ZIELONYCH TECHNOLOGIACH, 07.06.2018 r., Oslo

Uprzejmie informuję, iż w ramach wizyty podsekretarza stanu w MSZ RP, Pana Marka Magierowskiego w Norwegii, na 7 czerwca 2018 r. (czwartek) zaplanowane zostało w Oslo seminarium dot. polsko-norweskiej współpracy w zielonych technologiach (m.in. efektywność energetyczna, utylizacja i recykling odpadów, uzdatnianie wody i jej oszczędne zużycie, bioenergia). Aktualny program wydarzenia dostępny jest TUTAJ... Seminarium będzie nie tylko okazją do zaprezentowania opracowanych przez biorące udział w wizycie spółki/instytuty badawcze technologii, ale również szansą na zapoznanie się z możliwościami uczestnictwa w projektach finansowanych przez fundusz Innovation Norway (informacja dot. kolejnej edycji funduszy norweskich w Polsce dostępna jest TUTAJ... ). Ponadto, program pobytu zakłada realizację wizyt studyjnych w NILU Technology Park in Kjeller oraz Norsk Energi (tbc), a także spotkań w ratuszu Oslo/ewentualnie innego miasta norweskiego. Rejestracja osób zainteresowanych udziałem w seminarium prowadzona jest za pośrednictwem formularza dostępnego TUTAJ... Nieprzekraczalny termin przekazywania zgłoszeń to 21 maja 2018 r. (poniedziałek), ponieważ liczba miejsc jest ograniczona; o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z pracownikiem departamentu panem Tomaszem Jamrozem (e-mail: tomasz.jamroz@msz.gov.pl, tel: +48 22 523 7994)

 ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI BOEINGA

Amerykański koncern lotniczy jest zainteresowany bliższym rozeznaniem możliwości współpracy z sektorem badawczo-rozwojowym, wyższymi uczelniami technicznymi, a także firmami, które oferują rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w szeroko rozumianym lotnictwie cywilnym (np. badania nad materiałami czy alternatywnymi paliwami, rozwiązania z zakresu IT, designu czy rozrywki pokładowej).  Spotkanie w Warszawie — w odróżnieniu od organizowanego dwa dni wcześniej w Rzeszowie — będzie właśnie zaadresowane do podmiotów spoza sektora lotniczego, które uznają, że ich oferta technologiczna może zainteresować partnerów z Boeinga. Firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu w Warszawie zapraszamy do wzięcia udziału we wstępnej kwalifikacji poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go najpóźniej do czwartku 24 maja br. na adres daniel.piekarski@msz.gov.pl. Czytaj więcej...

 TECHNOLOGIE IT W ZINTEGROWANYM, INNOWACYJNYM ROZWOJU INTELIGENTNEGO MIASTA (SMART CITY), 25.04.2018 r., Olsztyn

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję pn. „Technologie IT w zintegrowanym innowacyjnym rozwoju inteligentnego miasta (Smart City)”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w Olsztynie, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, u. Władysława Trylińskiego 2, budynek BK, sala15A. Wydarzenie  jest skierowane do firm sektora IT, ze szczególnym uwzględnieniem IoT, jednostek komunalnych gmin i włodarzy miast regionu, potencjalnych użytkowników nowoczesnych technologii, a także instytucji otoczenia biznesu. W programie przewidujemy wystąpienia przedstawicieli firm szwedzkich, austriackich oraz polskich, które zaprezentują metody zarządzania różnymi obszarami życia miast przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Czytaj więcej...


 TARGI ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU, wstęp wolny 12.04.2018 r., Warszawa

⇒ Firmy zaangażowane społecznie, eksperci i praktycy odpowiedzialnego biznesu, prezentacje programów i projektów, przestrzeń do networkingu i wymiany wiedzy, liczne atrakcje i inspiracje będą czekać na zwiedzających Targi CSR. Organizatorzy zapraszają 12 kwietnia br. na Stadion PGE Narodowy w Warszawie. Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny. To już siódma edycja największego w Polsce wydarzenia o społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonym rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedyne spotkanie w kraju poświęcone tej tematyce i prezentowane w konwencji targowej odbędzie się 12 kwietnia br. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Na wszystkie części wydarzenia obowiązuje wstęp wolny. Czytaj więcej....

 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ MŚP W KONTEKŚCIE INTERNACJONALIZACJI. METODY ZABEZPIECZANIA RYZYKA KURSOWEGO
W EKSPORCIE. FINANSOWANIE EKSPORTU I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH, Ełk 05.04.2018 r. 

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Park Technologiczny w Ełku oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają przedsiębiorców z Warmii i Mazur na konferencję szkoleniową pt. „Ochrona własności intelektualnej MŚP w kontekście internacjonalizacji. Metody zabezpieczania ryzyka kursowego w eksporcie. Finansowanie eksportu i inwestycji zagranicznych”. Konferencja odbędzie się 05.04.2018 r. (czwartek) w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku (ul. Podmiejska 5), wg programu stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc jest jednak ograniczona. Czytaj więcej ....

BEZPŁATNE SZKOLENIE  DOD. KULTURY BIZNESOWEJ W JAPONII, termin zgłoszenia do 12.02.2018 r.

 Zapraszamy na bezpłatne dla przedsiębiorców z Województwa Warmińsko-Mazurskiego wydarzenie, pn. „Workshop on Japanese Business Culture”, które realizowane jest przez Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wraz z Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia. Spotkanie odbędzie się 14.02.2018 r. w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę nt. zasad współpracy z partnerami biznesowymi z Japonii. Zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych, etykieta biznesowa, język ciała i często używane zwroty, zasady korespondencji drogą elektroniczną, znaczenie nemawashi w procesie podejmowania decyzji. Czytaj więcej ...

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję