1. STRATEGIA MARKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Nadrzędnym celem dokumentu jest stworzenie mechanizmów wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego z wykorzystaniem metod oddziaływania promocyjnego.

W „Strategii Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021+” zawarto podstawowe informacje o tożsamości marki, kierunkach i metodach jej promocji oraz oczekiwanych rezultatach. W szczególności znalazło się tam określenie celów strategicznych i szczegółowych, grup docelowych, esencji marki i podstawowe wskazówki co do komunikacji marki.

Ideą przewodnią nowej strategii marki – jej BIG IDEA – to SWOBODA TWORZENIA. Opracowanie dokumentu zostało poprzedzone badaniami, a ostateczny kształt „Strategii Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021+” wypracowany został we współpracy z jej interesariuszami.

Nadrzędnym celem dokumentu jest stworzenie mechanizmów wsparcia społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metod oddziaływania promocyjnego. Proponowane cele, kierunki działania oraz przedsięwzięcia promocyjne uwzględniają w sposób bezpośredni oraz pośredni, dążenia do poprawy materialnej sytuacji i jakości życia mieszkańców regionu.

Od początku prac nad nową Strategią Marki głównym założeniem było to, że musi być powiązana celami wskazanymi w dokumentach strategicznych i kierunkowych w obszarach społecznym, gospodarczym, kulturowym oraz turystycznym. Szczególnie należy podkreślić tu istotę dokumentu strategicznego „Warmińsko-Mazurskie 2030.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizacja Strategii Rozwoju nakierowana jest bowiem m.in. na zapobieganie emigracji mieszkańców z Województwa poprzez podniesienie konkurencyjności regionu, co jest kwestią kluczową w planowaniu przyszłości.

Dokument ma więc określać cele, które powinny być realizowane w powiązaniu ze Strategią Rozwoju i proponować dobór narzędzi ich realizacji. Oznacza to, że Strategia Marki ma charakter wykonawczy względem Strategii Rozwoju i pokazuje cele, kierunki i metody działań promocyjnych, które służą realizacji celów rozwoju społeczno-gospodarczego Warmii i Mazur do roku 2030.

POBIERZ: Strategia Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021+

2. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2030. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Strategia Warmińsko-Mazurskie 2030 uwzględnia dotychczasowe doświadczenia regionu, osiągnięte już cele i proponuje jednocześnie przeformułowanie „centrum strategii”. 

Po zaspokojeniu potrzeb infrastrukturalnych przyszedł czas na odpowiedź na wyzwania nowoczesnego świata. Dlatego w latach 2020-2030 w centrum strategii stawiany jest mieszkaniec regionu. Skoncentrujemy swoje działania na podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego i kapitału społecznego województwa, tak potrzebnych zarówno w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej, jak i jakości życia.

Pobierz: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego 2030

Więcej o strategii zobacz tutaj: https://strategia.warmia.mazury.pl/strategia-2030/

3. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

 Pobierz Księgę Identyfikacji Wizualnej:

Pobierz: Księga Identyfikacji Wizualnej

Aktualne standardy dla miast, gmin i powiatów

KONTAKT W SPRAWIE KSIĘGI – DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROMOCJI:

tel. 89 512 51 70 

e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl 

4. LOGOTYPY DO POBRANIA

Logo województwa do pobrania:

Wersje uzupełniające:

Logo województwa – Zdrowe życie, czysty zysk – do pobrania:

Dokumenty do pobrania:

5. FOLDER „WARMIA I MAZURY. REGION, W KTÓRYM WARTO ŻYĆ”

Pobierz folder „Warmia i Mazury. Region, w którym warto żyć.