Otwarty Konkurs Ofert „OKO PROMOCJI” na realizację w 2024 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został już rozstrzygnięty!

W ramach konkursu za pośrednictwem platformy Witkac.pl wpłynęło 50 ofert, z których 10 nie przeszło oceny formalnej. Rozpatrzono 40 ofert, z czego 13 ofert wybrano do realizacji.

Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań wyłonionych w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 129 996,00 zł.

Wykaz ofert, które spełniły wymogi formalne oraz wykaz ofert wybranych do dofinansowania stanowią załączniki do uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert o nazwie „OKO Promocji”, która znajduje się pod linkiem:https://bip.warmia.mazury.pl/akty/17597/uchwala-w-sprawie-rozstrzygniecia-otwartego-konkursu-ofert-o-nazwie-oko-promocji-na-realizacje-w-2024-roku-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-war.html