Logotypy unijne rpo

Projekt „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” jest realizowany przez województwo i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat A).

Wartość projektu: 6 971 128,00 zł

Dofinansowanie projektu: 5 865 727,22 zł


Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2020–2023. Jego ogólnym celem jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizowany sieciowy projekt promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, którego celem jest zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Promocja gospodarcza regionu jest jednym z istotnych narzędzi pobudzających rozwój gospodarczy i wpływających na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej województwa. Wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy zewnętrznych inwestorów na temat dostępności i możliwości gospodarczych, jakie oferuje region warmińsko-mazurski. Przez to projekt wpłynie na wzrost zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu, pobudzenie eksportu, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych i krajowych.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

Kampania w mediach oraz OOH

Działania w ramach kampanii promocyjnej będą miały na celu zbudowanie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego do inwestycji i zamieszkania. Działania będą prowadzone wielokanałowo:

  • kampania medialna w prasie polskiej i zagranicznej (w wybranych krajach UE), z wyłączeniem prasy ukazującej się jedynie na Warmii i Mazurach,
  • kampania medialna w radiu i telewizji o zasięgu ogólnopolskim, z wyłączeniem mediów o zasięgu ograniczonym do woj. warmińsko-mazurskiego,
  • kampania medialna w Internecie (w tym działania w social media, Google Ads, Gmail, reklamy displayowe), w kraju i wybranych krajach UE,
  • reklama OOH (w kraju).

Planowana jest również ewaluacja działań, mająca na celu przeprowadzenie badań wizerunkowych przed i po kampanii.

Grupa docelowa: odbiorcy z Polski, krajów UE innych niż Polska, a także krajów spoza UE, MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

Serwis współpracy gospodarczej

Zmodernizowana wersja strony internetowej invest.warmia.mazury.pl stanowi internetową platformę łączącą samorząd z inwestorami. Oprócz szczegółowych informacji dla potencjalnych inwestorów dotyczących procedur inwestycyjnych serwis zawiera interaktywną bazę terenów inwestycyjnych w regionie, propozycje współpracy z poszczególnymi firmami, a także informacje o licznych przedsięwzięciach związanych z promocją gospodarczą regionu. W odświeżonej szacie graficznej funkcjonuje od lutego 2022 roku.

Grupa docelowa: użytkownicy z Polski, Europy i krajów spoza UE.

Business Breakfast

Business Breakfast to spotkania dedykowane konkretnej grupie docelowej – dla przedsiębiorców polskich spółek i/lub oddziałów, centrali, spółek-córek firm zagranicznych spoza regionu Warmii i Mazur zainteresowanych inwestycjami, re-inwestycjami lub relokacją przedsiębiorstwa do województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkania odbędą się w dużych ośrodkach miejskich i będą poprzedzone kampanią promującą zarówno samo spotkanie, jak i gospodarcze walory regionu (media internetowe, marketing celowany).

Grupa docelowa: przedsiębiorcy polskich spółek i/lub oddziałów, centrali, spółek-córek firm zagranicznych spoza regionu Warmii i Mazur.

Zobacz więcej o Business Breakfast

Misje przyjazdowe

Misje przyjazdowe to działanie, podczas którego przedstawiciele firm z krajów UE będą mieli możliwość spotkania się z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur. Podczas każdego z działań odbędą się rozmowy B2B. Misja ma na celu umożliwienie zainteresowanym przedsiębiorcom znalezienie nowych rynków zbytu lub nawiązania nowych, międzynarodowych relacji biznesowych.

Grupa docelowa: MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele firm zagranicznych z krajów UE innych niż Polska.

Zobacz więcej o misjach przyjazdowych

Konferencja meblarska

Konferencja meblarska to zadanie skierowane do przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu z regionu oraz pozostałej części kraju. Celem tego zadania jest stworzenie dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur możliwości do dyskusji na temat aktualnych problemów i wyzwań dla przemysłu drzewnego oraz meblarskiego, poznanie oczekiwań przedstawicieli branży ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów oraz wymiana doświadczeń w zakresie branży drzewnej i meblarskiej. 

Grupa docelowa: przedstawiciele firm i instytucji otoczenia biznesu z regionu oraz pozostałej części kraju, MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zobacz więcej o konferencji meblarskiej

Otwarci na Skandynawię

Otwarci na Skandynawię to wydarzenie, podczas którego przedstawiciele skandynawskich firm oraz instytucji otoczenia biznesu zainteresowani podjęciem współpracy z partnerami z Warmii i Mazur mają możliwość zapoznania się z ofertą gospodarczą województwa. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Skandynawii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy a  przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.

Grupa docelowa: przedstawiciele firm i/lub instytucji otoczenia biznesu ze Szwecji i/lub Norwegii i/lub Danii i/lub Finlandii oraz przedstawiciele firm, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego, MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zobacz więcej o Otwartych na Skandynawię

Konferencja #WaMaMarketing

Zadanie polega na organizacji dwóch konferencji marketingowych z zakresu nowych technologii, social media, e-commerce i wirtualnej rzeczywistości  w nowoczesnej formule, z udziałem prelegentów wysokiej rangi, w tym zagranicznych i transmisją na żywo. Dzięki udziałowi w #WaMaMarketing uczestnicy zwiększą swoje umiejętności m.in. w kierunku nowoczesnych strategii marketingowych. Wydarzenie będzie skierowane do przedsiębiorców, JST, IOB, NGO, sektora edukacyjnego, kulturalnego, naukowego, studentów i innych mieszkańców regionu zainteresowanych ww. tematyką.

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (przedsiębiorcy, JST, IOB, NGO, sektor edukacyjny, kulturalny, naukowy, studenci).

Broszury / ulotki

Materiały promocyjne w formie broszur i ulotek  będą zawierały najważniejsze informacje o regionie, z uwzględnieniem podziału na priorytetowe sektory gospodarki. Materiały zostaną sporządzone w języku polskim, angielskim i niemieckim, w wersji papierowej i elektronicznej. Będą dystrybuowane podczas wydarzeń projektowych, a także spotkań z potencjalnymi inwestorami.

Pobierz broszurę informacyjną o inteligentnych specjalizacjach i atutach inwestycyjnych regionu

Pobierz broszurę informacyjną o inteligentnych specjalizacjach i atutach inwestycyjnych regionu (wersja angielskojęzyczna)

Pobierz broszurę informacyjną o inteligentnych specjalizacjach i atutach inwestycyjnych regionu (wersja niemieckojęzyczna)

  

Folder „Region, w którym warto żyć”

Aktualizacja i dodruk wydawnictwa promującego walory regionu Warmii i Mazur (gospodarcze, kulturowe, jakości życia). Wydawnictwo zostało opublikowane w 4 językach (polski, angielski, niemiecki, ukraiński).

Zobacz więcej o folderze „Region, w którym warto żyć”