Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.
Podmioty wchodzące w skład Polskiego Funduszu Rozwoju mają na celu stworzenie praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w obszarach:

 • bankowości,
 • ubezpieczeń,
 • inwestycji,
 • rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
 • handlu i inwestycji zagranicznych.


Polski Fundusz Rozwoju na bieżąco aktualizuje informacje o nowych programach, projektach oraz wydarzeniach przeznaczonych dla przedsiębiorców.
Szczegółowa oferta Polskiego Funduszu Rozwoju znajduje się na stronie PFR.

Instytucją odpowiedzialną za udzielanie kredytów rządowych przeznaczonych na finansowanie dostaw towarów i usług z Polski jest Ministerstwo Finansów.
Zgodnie z Konsensusem OECD („Porozumienie w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych” – Arrangement on Officially Supported Export Credits), kredyty rządowe przeznaczone na finansowanie eksportu z Polski mogą być udzielane na zasadach preferencyjnych w formie tzw. pomocy wiązanej (tied aid).
Do korzystania z kredytów w ramach pomocy wiązanej uprawnione są wybrane kraje rozwijające się, znajdujące się na liście publikowanej przez OECD, w zależności od Dochodu Narodowego Brutto per capita (na osobę). Warunki finansowe kredytu w ramach pomocy wiązanej są preferencyjne w porównaniu do warunków rynkowych poprzez niższe oprocentowanie, dłuższy okres karencji oraz termin spłaty, zapewniając min. 35% poziom dotowania.
Projekty, finansowane w ramach tzw. pomocy wiązanej, realizowane są głównie w zakresie ochrony środowiska, zdrowia, modernizacji, poprawy bezpieczeństwa pracy, warunków bytowych ludności, rozwoju obszarów wiejskich oraz edukacji i przyczyniają się do poprawy sytuacji w kraju biorcy. Projekty takie, aby podlegać omawianemu finansowaniu, nie mogą wykazywać zdolności do samofinansowania lub nie znajdują finansowania komercyjnego.
Kredyty rządowe w ramach pomocy wiązanej, oprócz istotnej roli wspierania eksportu, przyczyniają się do zwiększenia wielkości świadczonej przez Polskę pomocy rozwojowej i są alternatywnym instrumentem pomocowym w porównaniu do np. bezpośredniego wsparcia budżetowego czy grantów.
Ponadto Ministerstwo Finansów wspiera eksport poprzez:

 • kredyty eksportowe,
 • ubezpieczenia kredytów eksportowych,
 • dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych,
 • kredyty rządowe,
 • zwalczanie przekupstwa w transakcjach międzynarodowych.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych.
Bank skutecznie wspiera polską przedsiębiorczość. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Wychodzi z inicjatywą i kreuje rozwiązania. Jest wartościowym partnerem dla instytucji państwowych i samorządów, przedsiębiorstw i banków. Bank Gospodarstwa Krajowego posiada w swojej ofercie rozwiązania finansowe wspierające eksport i działalność na rynkach zagranicznych polskich przedsiębiorców, firm i spółek.
Bank Gospodarstwa Krajowego finansuje eksport zarówno do krajów określanych jako bezpieczne, jak i na rynki podwyższonego ryzyka, ale perspektywiczne. Poprzez swoje działania zwiększamy poziom umiędzynarodowienia firm, co wpływa na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki. Dodatkowo finansuje ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw, zabezpieczając kredyty w pierwszej kolejności aktywami spółki/projektu zagranicznego.

Posiada następujące instrumenty wsparcia finansowego ekporterów:

 • Oferuje finansowanie i zabezpieczenie transakcji eksportowych przede wszystkim na rynkach o podwyższonym ryzyku finansowym oraz niehandlowym.
 • Współpracuje z innymi instytucjami rozwoju, które wspierają przedsiębiorców w eksporcie: KUKEPAIH oraz ARP.
 • Administruje Programem DOKE – systemem dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych. Jest to instrument wspierania eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym, finansowanym kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych.
 • Współpracuje z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, bankami komercyjnymi w kraju i za granicą oraz zagranicznymi bankami rozwoju.
 • Oferuje polskim przedsiębiorcom finansowanie działalności eksportowej, rozliczanie z zagranicznymi podmiotami oraz wsparcie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych za granicą.
 • Wspiera polskich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani rozpoczęciem działalności eksportowej, jak i doświadczonych eksporterów.
 • Oferuje finansowanie ze środków własnych lub z rządowego programu Finansowe Wspieranie Eksportu.

Zobacz także Informator: BGK Wsparcie działalności zagranicznej.


Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce ma prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego. KUKE jako jedyne w kraju ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat. Ułatwia firmom dostęp do zewnętrznego finansowania. Spółka faktoringowa KUKE Finance S.A. finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu – ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

KUKE wspiera eksporterów uczestnicząc w realizacji projektów:
• Państwowy system wsparcia eksportu
• Finansowe Wspieranie Eksportu
• Program Rozwoju Eksportu

Szczegółowe informacje dotyczące projektów KUKE znajdują się na stronie internetowej.

Ponadto analitycy KUKE opracowali interaktywną mapę (dostępną tutaj) za pomocą której można uzyskać informacje na temat:
• podstawowych danych makroekonomicznych,
• klasy ryzyka wg OECD,
• wymiany handlowej z Polską,
• charakterystyki rynku,
• instrumentów wsparcia finansowego,
• informacji o instytucji kontaktowej na danym rynku (WPHI, ZBH).


Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współpracującymi przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Podstawowe funkcje RIF:

 • udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
 • obsługa administracyjna wdrażanych programów,
 • współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów,
 • sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
 • prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.

Funkcję RIF w województwie warmińsko-mazurskim pełni:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
tel. (0-89) 521-12-50
fax. (0-89) 521-12-60
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl