Logotypy unijne rpo

Projekt „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” został zrealizowany przez województwo warmińsko-mazurskie i był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (oś priorytetowa 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat A).

Wartość projektu: 6 185 152,10 zł

Dofinansowanie projektu: 5 197 647,70 zł


Projekt realizowany w latach 2020–2023. Jego ogólnym celem był wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego poprzez realizowany sieciowy projekt promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, którego celem było zarówno wypromowanie oferty gospodarczej województwa, jak i wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zewnętrznych (w tym zagranicznych) do regionu. Promocja gospodarcza regionu jest jednym z istotnych narzędzi pobudzających rozwój gospodarczy i wpływających na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej województwa. Wpływa na zwiększenie świadomości i wiedzy zewnętrznych inwestorów na temat dostępności i możliwości gospodarczych, jakie oferuje region warmińsko-mazurski. Przez to projekt wpłynął na wzrost zainteresowania ofertą inwestycyjną regionu, pobudzenie eksportu, zwiększenie napływu inwestycji zagranicznych i krajowych.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

Kampania w mediach oraz OOH

Działania w ramach kampanii promocyjnej miały na celu zbudowanie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego do inwestycji i zamieszkania. Działania były prowadzone wielokanałowo:

  • kampania medialna w prasie polskiej i zagranicznej (w wybranych krajach UE), z wyłączeniem prasy ukazującej się jedynie na Warmii i Mazurach,
  • kampania medialna w radiu i telewizji o zasięgu ogólnopolskim, z wyłączeniem mediów o zasięgu ograniczonym do woj. warmińsko-mazurskiego,
  • kampania medialna w Internecie (w tym działania w social media, Google Ads, Gmail, reklamy displayowe), w kraju i wybranych krajach UE,
  • reklama OOH (w kraju).

Przeprowadzono również ewaluację działań, mającą na celu przeprowadzenie badań wizerunkowych przed i po kampanii.

Grupa docelowa: odbiorcy z Polski, krajów UE innych niż Polska, a także krajów spoza UE, MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

Serwis współpracy gospodarczej

Zmodernizowana wersja strony internetowej invest.warmia.mazury.pl stanowi internetową platformę łączącą samorząd z inwestorami. Oprócz szczegółowych informacji dla potencjalnych inwestorów dotyczących procedur inwestycyjnych serwis zawiera interaktywną bazę terenów inwestycyjnych w regionie, propozycje współpracy z poszczególnymi firmami, a także informacje o licznych przedsięwzięciach związanych z promocją gospodarczą regionu. W odświeżonej szacie graficznej funkcjonuje od lutego 2022 roku.

Grupa docelowa: użytkownicy z Polski, Europy i krajów spoza UE.

Business Breakfast

Business Breakfast to spotkania dedykowane konkretnej grupie docelowej – dla przedsiębiorców polskich spółek i/lub oddziałów, centrali, spółek-córek firm zagranicznych spoza regionu Warmii i Mazur zainteresowanych inwestycjami, re-inwestycjami lub relokacją przedsiębiorstwa do województwa warmińsko-mazurskiego.

Grupą docelową podczas wydarzeń byli przedsiębiorcy polskich spółek i/lub oddziałów, centrali, spółek-córek firm zagranicznych spoza regionu Warmii i Mazur.

Zobacz więcej o Business Breakfast

Misje przyjazdowe

Misje przyjazdowe to działanie, podczas którego przedstawiciele firm z krajów UE spotkali się z przedsiębiorcami z regionu Warmii i Mazur. Podczas każdej misji miały miejsce rozmowy B2B. Przedsiębiorcy zostali „dopasowani” biznesowo przed każdym wydarzeniem, co bezpośrednio wpłynęło na efektywność rozmów.

Głównym celem misji było umożliwienie zainteresowanym przedsiębiorcom znalezienie nowych rynków zbytu lub nawiązania nowych, międzynarodowych relacji biznesowych. Grupa docelową byli: przedsiębiorcy z sektora MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego oraz przedstawiciele firm zagranicznych z krajów UE innych niż Polska.

Zobacz więcej o misjach przyjazdowych

Konferencja meblarska

Konferencja meblarska to zadanie skierowane do przedstawicieli firm i instytucji otoczenia biznesu z regionu województwa warmińsko-mazurskiego oraz pozostałej części kraju. Celem tego zadania było stworzenie dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur możliwości do dyskusji na temat aktualnych problemów i wyzwań rynkowych przemysłu drzewnego oraz meblarskiego, a także poznanie oczekiwań przedstawicieli branży ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju działalności na rynku krajowym i międzynarodowym, budowanie wizerunku Warmii i Mazur jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów oraz wymiana doświadczeń w zakresie branży drzewnej i meblarskiej.

Grupą docelową byli przedstawiciele firm i instytucji otoczenia biznesu z regionu oraz pozostałej części kraju, MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zobacz więcej o konferencji meblarskiej

Otwarci na Skandynawię

Otwarci na Skandynawię to wydarzenie, podczas którego przedstawiciele skandynawskich firm oraz instytucji otoczenia biznesu zainteresowani podjęciem współpracy z partnerami z Warmii i Mazur mają możliwość zapoznania się z ofertą gospodarczą województwa. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego i możliwości eksportowych województwa warmińsko-mazurskiego przedsiębiorcom ze Skandynawii, a także umożliwienie wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy gośćmi z zagranicy a  przedstawicielami biznesu z Warmii i Mazur.

Grupa docelowa: przedstawiciele firm i/lub instytucji otoczenia biznesu ze Szwecji i/lub Norwegii i/lub Danii i/lub Finlandii oraz przedstawiciele firm, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek samorządu terytorialnego z województwa warmińsko-mazurskiego, MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zobacz więcej o Otwartych na Skandynawię

Konferencja #WaMaMarketing

Zadanie polegało na organizacji dwóch konferencji marketingowych z zakresu nowych technologii, social media, e-commerce i wirtualnej rzeczywistości  w nowoczesnej formule, z udziałem prelegentów wysokiej rangi, w tym zagranicznych i transmisją na żywo. Dzięki udziałowi w #WaMaMarketing uczestnicy zwiększyli swoje umiejętności m.in. w kierunku nowoczesnych strategii marketingowych. Wydarzenie zostało skierowane do przedsiębiorców, JST, IOB, NGO, sektora edukacyjnego, kulturalnego, naukowego, studentów i innych mieszkańców regionu zainteresowanych ww. tematyką. Łącznie wzięło w nim udział 2 308 osób (w formule stacjonarnej i online).

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego (przedsiębiorcy, JST, IOB, NGO, sektor edukacyjny, kulturalny, naukowy, studenci).

Zobacz więcej o konferencji #WaMaMarketing

Broszury / ulotki

Materiały promocyjne w formie broszur i ulotek zawierają najważniejsze informacje o regionie, z uwzględnieniem podziału na priorytetowe sektory gospodarki. Materiały zostały sporządzone w języku polskim, angielskim i niemieckim, w wersji papierowej i elektronicznej. Są dystrybuowane podczas wydarzeń projektowych, a także spotkań z potencjalnymi inwestorami.

Pobierz broszurę informacyjną o inteligentnych specjalizacjach i atutach inwestycyjnych regionu

Pobierz broszurę informacyjną o inteligentnych specjalizacjach i atutach inwestycyjnych regionu (wersja angielskojęzyczna)

Pobierz broszurę informacyjną o inteligentnych specjalizacjach i atutach inwestycyjnych regionu (wersja niemieckojęzyczna)

  

Folder „Region, w którym warto żyć”

Aktualizacja i dodruk wydawnictwa promującego walory regionu Warmii i Mazur (gospodarcze, kulturowe, jakości życia). Wydawnictwo zostało opublikowane w 4 językach (polski, angielski, niemiecki, ukraiński).

Zobacz więcej o folderze „Region, w którym warto żyć”