Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, należy poinformować nadzór budowlany o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia robót należy zgłosić w urzędzie miasta na prawach powiatu lub powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, właściwym ze względu na lokalizację inwestycji. Jeśli pozwolenie na budowę wydane zostało przez urząd wojewódzki, to również tam należy zgłosić zamiar rozpoczęcia robót.

Dopiero po złożeniu zawiadomienia można przystąpić do rozpoczęcia budowy. Z urzędu nie otrzymuje się potwierdzenia złożenia zawiadomienia. Jeśli w dokumentach stwierdzone zostaną braki, inwestor zostanie wezwany do ich usunięcia. Jeśli urząd nie stwierdzi braków, można rozpocząć roboty budowlane we wskazanym w zawiadomieniu terminie.