Kolejnym etapem procesu inwestycyjnego jest uzyskanie przez inwestora tytułu prawnego do nieruchomości.

Tereny inwestycyjne stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego sprzedawane są w drodze:

• przetargu ustnego nieograniczonego,

• przetargu ustnego ograniczonego,

• przetargu pisemnego ograniczonego,

• przetargu pisemnego nieograniczonego.

Informacje na temat organizowanych przetargów można znaleźć na stronach internetowych danej gminy/miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu miasta/gminy. Jeśli właścicielem terenu jest osoba fizyczna, pracownicy COIE oferują pomoc w nawiązaniu kontaktu z właścicielem danej nieruchomości. Sprzedaż terenu odbywa się poprzez podpisanie umowy sprzedaży pomiędzy właścicielem terenu a inwestorem.