Po zakończeniu budowy, a przed rozpoczęciem użytkowania wybudowanego obiektu, inwestor powinien złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy lub uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

Informacja o tym, czy dana inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy znajduje się w decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeśli projekt budowlany obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, to przed złożeniem zawiadomienia do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, należy najpierw zawiadomić Państwową Inspekcję Sanitarną i Państwową Straż Pożarną, które powinny zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. 

W większości przypadków zawiadomienie o zakończeniu budowy składa się do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego właściwego ze względu na lokalizację inwestycji.

W przypadku braków w złożonym zawiadomieniu nadzór budowlany prześle wezwanie do ich uzupełnienia wraz z terminem, w którym należy to zrobić. Jeśli braki nie zostaną uzupełnione w terminie, wydana zostanie decyzja o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończenia budowy.

Jeśli natomiast zawiadomienie spełnia wszystkie wymagania, to nadzór budowlany przyjmie zawiadomienie o zakończeniu budowy tzw. milczącą zgodą. 

Użytkowanie obiektu budowlanego można rozpocząć po 14 dniach od złożenia zawiadomienia, pod warunkiem, że nadzór budowlany nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, albo wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy.