Przypominamy, że PARP, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Wschodnia organizuje konkurs Internacjonalizacja MŚP, którego celem jest sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

 • – Cel finansowania: Sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej
 • – Maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł
 • – Wkład własny: minimum 15%
 • – Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia
 • – Zasięg terytorialny projektu: Polska Wschodnia
 • – Dla kogo: MŚP 
 • – Koniec przyjmowania wniosków: 7 września 2020

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • – usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • – usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • – udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • – nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • – mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 • – posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PARP.

Firmy zainteresowane ekspansją na rynek kanadyjski mogą skorzystać z kompleksowego doradztwa w procesie aplikacyjnym oferowanego przez Polsko-Kanadyjską Izbę Gospodarczą (PCCC). W przypadku zainteresowania nawiązaniem współpracy, prosimy o kontakt z przedstawicielami COIE (coie@warmia.mazury.pl)