27 lipca 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizowano Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2020 rok.

Zmiany dotyczą:
         Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – wprowadzenie nowego naboru zaplanowanego na listopad 2020 r.
         Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa – wprowadzenie nowego naboru zaplanowanego na grudzień 2020 r.
         Poddziałania 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna – wprowadzenie nowego naboru zaplanowanego na grudzień 2020 r.
         Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje – wprowadzenie nowego naboru zaplanowanego na listopad 2020 r.
         Poddziałania 11.1.1  Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe – wprowadzenie nowego naboru zaplanowanego na listopad 2020 r.a

Aktualny harmonogram naborów wniosków na 2020

Zobacz także:

=> Szczegółowy opis osi priorytetowych 10 i 11

=> Komunikat w sprawie konkursu w poddziałaniu 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis

=> Mobilne Punkty Informacyjne w sierpniu 2020 r.

=> Wersja szkoleniowa nowej Bazy konkurencyjności

=> Ostatnia prosta we wdrażaniu funduszy unijnych

 

Zapoznaj się z nowymi naborami:

=> na pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 – RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/20

=> na grantodawcę – RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20

Źródło: https://rpo.warmia.mazury.pl/