Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (COIE) tworzą specjaliści, których zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi poprzez doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi. Eksperci COIE ściśle współpracują z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz Zagranicznymi Biurami Handlowymi na całym świecie.

Eksperci COIE bezpłatnie:

POMAGAJĄ Inwestorom krajowym i zagranicznym.   

WSPIERAJĄ przedsiębiorców z Warmii i Mazur.

PROMUJĄ potencjał gospodarczy Warmii i Mazur w kraju i za granicą.

OBSŁUGA INWESTORA – „pro-biz”

 • obsługa krajowych i zagranicznych inwestorów zainteresowanych podjęciem działań gospodarczych na Warmii i Mazurach 
 • przekazywanie informacji na temat ekonomiczno-prawnych warunków inwestowania na Warmii i Mazurach
 • prezentacja aktualnych ofert inwestycyjnych
 • wsparcie w wyborze lokalizacji pod inwestycje
 • wsparcie w organizacji spotkania z przedstawicielami JST, będących właścicielami gruntów inwestycyjnych
 • pomoc w poszukiwaniu nieruchomości do zagospodarowania zgodnie z zainteresowaniem inwestora
 • tworzenie i promowanie warmińsko – mazurskiej oferty inwestycyjnej

OBSŁUGA EKSPORTERA – „pro-eksport”

 • informowanie o zasadach prowadzenia działalności na danym rynku
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z firmami zagranicznymi
 • generowanie baz potencjalnych partnerów biznesowych
 • organizacja oraz obsługa misji gospodarczych
 • organizowanie szkoleń z zakresu handlu zagranicznego
 • organizowanie spotkań branżowych

PROMOCJA GOSPODARCZA

 • kreowanie marki gospodarczej Warmii i Mazur
 • realizacja projektów promocyjnych na rzecz gospodarki regionalnej
 • organizowanie oraz udział w krajowych oraz zagranicznych przedsięwzięciach gospodarczych, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami otoczenia biznesu
 • świadczenie usług w zakresie strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych

Eksperci COIE posiadają aktualne bazy kontaktów  i ściśle współpracują ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego, a także z instytucjami okołobiznesowymi działającymi na rzecz rozwoju województwa, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz z Zagranicznymi Biurami Handlowymi na całym świecie.

Warmińsko-Mazurskie COIE jest certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) od 2018 roku. Akredytacja COIE  stanowi gwarancję wysokiego poziomu obsługi nie tylko potencjalnego Inwestora, ale także każdego przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, który zamierza eksportować lub już eksportuje swoje produkty lub usługi poza granice naszego kraju i potrzebuje wsparcia w tym zakresie.

Szukasz terenu pod swój biznes? Chcesz nawiązać współpracę z partnerem krajowym lub zagranicznym?
Skontaktuj się z nami!


Klauzula Informacyjna COIE:
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1)    administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko – Mazurskie realizujące zadania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator).
2)    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
3)    dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz wynikających z umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
4)    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO.
5)    dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A oraz innym podmiotom gospodarczym zainteresowanym współpracą biznesową.
6)    dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania Pani/Pana zgody nie krócej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i nie dłużej niż 3 lata od zamknięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kolejno dane będą przetwarzane w celach archiwalnych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. instrukcją kancelaryjną i ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7)    w każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8)    jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9)    podanie danych osobowych jest danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług informacyjnych oferowanych przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE). W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz.