16 stycznia 2023 roku zostanie uruchomiony konkurs dotacyjny na zrównoważony transport miejski. Kwota unijnego dofinansowania wynosi 18 040 887,55 złotych. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości działanie 13.3 Zrównoważony transport miejski.

Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w tym w porozumieniu z innymi podmiotami (np. zarządcami infrastruktury kolejowej, PKS) oraz związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie typy projektów będą wspierane?

  • Budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego (np. Park&Ride, budowa buspasów oraz zintegrowanych przystanków przesiadkowych pomiędzy różnymi rodzajami transportu, sygnalizacja wzbudzana, drogi rowerowe);
  • Zakup i modernizacja niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą;
  • Wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem jako element uzupełniający projektu;
  • Działania informacyjne promujące transport zbiorowy jako element uzupełniający projektów.

Preferencje

  • W miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego;
  • W przypadku, gdy z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, finansowane będą projekty z zakresu transportu publicznego niskoemisyjnego i bezemisyjnego zasilanego paliwem alternatywnym w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE) w tym niezbędnej dla tego transportu infrastruktury;
  • Preferowane będą projekty z zakresu integracji różnych form transportu zbiorowego funkcjonujących na terenach miejskich i podmiejskich.

Ważne terminy

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od 16 stycznia 2023 roku (dzień otwarcia naboru) do 27 stycznia 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na maj 2023 roku.

W ramach konkursu mogą być kwalifikowane operacje rozpoczęte od 1 lutego 2020 roku.


Forma i sposób udzielania informacji o konkursie

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się dofinansowanie udzielają:

1. Pracownicy Biura Projektów Transport

☎ telefon: 89 521 96 15, 89 521 96 42, 89 521 96 49 oraz 89 521 96 37,

📧 e-mail: nabory.transport@warmia.mazury.pl

2. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

☎ telefon: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86,

📧 e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

☎ telefon 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16,

📧  e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl.

Szczegóły znajdują się pod linkiem: https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8211/dzialanie-133-zrownowazony-transport-miejski-konkurs-nr-rpwm130300-iz00-28-00123.