15 grudnia podpisane zostały umowy, na podstawie których dofinansowanie otrzyma 11 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w naszym województwie. Wsparcie finansowe pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dodatkowe środki rozdysponowane zostały również w ramach programu LEADER.

Wsparcie finansowe na budowę bądź przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej otrzymało dziewięć gmin i dwie spółki komunalne. Dzięki funduszom unijnym powstaną oczyszczalnie ścieków, ujęcia wody i stacje uzdatniania wody, systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę. Inwestycje przyczynią się do poprawy konkurencyjności rolnictwa, wzrostu zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i poprawy działań w dziedzinie klimatu oraz wzrostu zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich w regionie.

– Perspektywa finansowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ma istotne znaczenie w kształtowaniu i podtrzymywaniu tożsamości mieszkańców z obszarów wykluczonych – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. – I jednocześnie stanowi wyzwanie dla rozwoju przestrzennego wsi. Obecny limit środków dla województwa warmińsko-mazurskiego na gospodarkę wodno-ściekową to blisko 115 mln zł. W połowie listopada podpisaliśmy osiem umów na ponad 22 mln zł, natomiast kwota dzisiejszych umów wynosi ok. 30 mln zł. Jeszcze do końca 2022 roku zamierzamy „dać zielone światło na realizację kolejnych i tak ważnych przedsięwzięć w naszym regionie.

Dofinansowanie dla Lokalnych Grup Działania

Podczas spotkania, które odbyło się 15 grudnia, podpisano również dziesięć umów z programu LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 926 tys. zł. Środki pochodzą z dodatkowego zwiększenia budżetów LGD na tzw. okres przejściowy, czyli wydłużenie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o kolejne dwa lata.

Otrzymali je beneficjenci z obszaru funkcjonowania czterech LGD:

  • Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”
  • Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek”
  • Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
  • Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Te możliwości wspierania zadań wpłyną na dalszy rozwój przedsiębiorczości, potencjału kulturalno-turystycznego, ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz dalszą modernizację infrastruktury technicznej – dodaje marszałek Brzezin.

Na obszarach wiejskich powstanie siedem nowych działalności gospodarczych

Stworzone konkurencyjne przedsiębiorstwa będą świadczyć m.in. usługi w zakresie gastronomii i produkcji wyrobów garmażeryjnych, modelowania sylwetki, pielęgnacji i zakładania zieleni czy produkcji mebli. Innowacyjnym projektem okazał się „Mobilny Trener Medyczny”, który zamierza wesprzeć pacjentów powypadkowych i pourazowych po zakończonej fizjoterapii w skutecznym powrocie do pełnej sprawności zdrowotnej.

Rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej

Wsparcie finansowe w ramach LEADERA otrzymały również dwie gminy: gmina Lubawa oraz gmina miejska Nowe Miasto Lubawskie. Pieniądze pozwolą na stworzenie niezbędnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, która ma służyć społeczności lokalnej oraz turystom. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne) poprawi estetykę Kazanic, Zielkowa, Mortęg, Targowiska Dolnego oraz Nowego Miasta Lubawskiego.

Dotychczas ze środków programu LEADER zawarto łącznie 1056 umów na łączną kwotę blisko 119 mln zł.

Źródło: olsztyn24.com, warmia.mazury.pl