Instytucje pomagające eksporterom

Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność eksportową oraz działające już na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc merytoryczną oraz finansową ze strony polskich instytucji.

REALIZACJĄ WSPARCIA MERYTORYCZNEGO ZAJMUJĄ SIĘ:

Zagraniczne Biura Handlowe

Izby Gospodarcze i Handlowe

Krajowa Izba Gospodarcza

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

 Regionalne Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Enterprise Europe Network

Polski Fundusz Rozwoju

 

 INSTYTUCJAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA FINANSOWE WSPARCIE EKSPORTU SĄ:

 Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Polski Fundusz Rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Do wsparcia merytorycznego, na które mogą liczyć eksporterzy, zalicza się m.in.:

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy,
- udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych,
- pomoc w pierwszych kontaktach między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi
- rozpowszechnianie zagranicą ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem,
- eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw np. na imprezach wystawienniczych,
- promocję polskich przedsiębiorstw w innych państwach,
- udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski np. w postaci informatorów gospodarczych,
- pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego,
- udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych np. targach międzynarodowych, organizację misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych.

 

Do wsparcia finansowego, na które mogą liczyć eksporterzy, zalicza się m.in.

- ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług,
- udzielanie zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług,
- ochronę finansowania udzielonego zagranicznym kredytobiorcom od ryzyka politycznego i handlowego,
- kredyty dla eksporterów na realizację kontraktów eksportowych,
- udzielanie zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług (środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów),
- wsparcie ekspansji zagranicznych firm poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty polskich spółek w postaci kapitału i pożyczek,
- kredyty dla nabywców udzielane poprzez bank nabywcy lub udzielane bezpośrednio,
- wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego,
- prefinansowanie eksportu.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję