Finansowe wsparcie eksportu

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.
Podmioty wchodzące w skład Polskiego Funduszu Rozwoju mają na celu stworzenie praktycznych rozwiązań dla wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości w obszarach:
• bankowości,
• ubezpieczeń,
• inwestycji,
• rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,
• handlu i inwestycji zagranicznych.

Polski Fundusz Rozwoju na bieżąco aktualizuje informacje o nowych programach, projektach oraz wydarzeniach przeznaczonych dla przedsiębiorców.
Szczegółowa oferta Polskiego Funduszu Rozwoju znajduje się na stronie PFR

 

 

Mf- logo Instytucją odpowiedzialną za udzielanie kredytów rządowych przeznaczonych na finansowanie dostaw towarów i usług z Polski jest Ministerstwo Finansów.
________________________________________Zgodnie z Konsensusem OECD ("Porozumienie w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych" - Arrangement on Officially Supported Export Credits), kredyty rządowe przeznaczone na finansowanie eksportu z Polski mogą być udzielane na zasadach preferencyjnych w formie tzw. pomocy wiązanej (tied aid).
Do korzystania z kredytów w ramach pomocy wiązanej uprawnione są wybrane kraje rozwijające się, znajdujące się na liście publikowanej przez OECD, w zależności od Dochodu Narodowego Brutto per capita (na osobę). Warunki finansowe kredytu w ramach pomocy wiązanej są preferencyjne w porównaniu do warunków rynkowych poprzez niższe oprocentowanie, dłuższy okres karencji oraz termin spłaty, zapewniając min. 35% poziom dotowania.
Projekty, finansowane w ramach tzw. pomocy wiązanej, realizowane są głównie w zakresie ochrony środowiska, zdrowia, modernizacji, poprawy bezpieczeństwa pracy, warunków bytowych ludności, rozwoju obszarów wiejskich oraz edukacji i przyczyniają się do poprawy sytuacji w kraju biorcy. Projekty takie, aby podlegać omawianemu finansowaniu, nie mogą wykazywać zdolności do samofinansowania lub nie znajdują finansowania komercyjnego.
Kredyty rządowe w ramach pomocy wiązanej, oprócz istotnej roli wspierania eksportu, przyczyniają się do zwiększenia wielkości świadczonej przez Polskę pomocy rozwojowej i są alternatywnym instrumentem pomocowym w porównaniu do np. bezpośredniego wsparcia budżetowego czy grantów.
Ponadto Ministerstwo Finansów wspiera eksport poprzez:
o kredyty eksportowe,
o ubezpieczenia kredytów eksportowych,
o dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych,
o kredyty rządowe,
o zwalczanie przekupstwa w transakcjach międzynarodowych.
Informacje na temat wsparcia eksportu ze strony Ministerstwa Finansów znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów - aktywny link http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finansowe-instrumenty-wspierania-eksportu/informacje-podstawowe

Logo BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego jest państwowym bankiem rozwoju. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych.
________________________________________
Bank skutecznie wspiera polską przedsiębiorczość. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Wychodzi z inicjatywą i kreuje rozwiązania. Jest wartościowym partnerem dla instytucji państwowych i samorządów, przedsiębiorstw i banków. Bank Gospodarstwa Krajowego posiada w swojej ofercie rozwiązania finansowe wspierające eksport i działalność na rynkach zagranicznych polskich przedsiębiorców, firm i spółek. Obecnie BGK zapewnia wsparcie zagraniczne realizując trzy programy:
• Program Rządowy „Finansowe Wspieranie Eksportu” – dokładny opis programu aktywny link https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-eksportu/program-rzadowy-finansowe-wspieranie-eksportu/
• Program wspierania eksportu DOKE - dokładny opis programu – aktywny link http://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-eksportu/program-wspierania-eksportu-doke/
• Działalność Własna Banku – dokładny opis – aktywny link https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie-eksportu/dzialalnosc-wlasna-bgk/
• Dokładny opis własnej działalności BGK.

Zobacz także Informator: BGK Wsparcie działalnosci zagranicznej - aktywny link - https://www.trade.gov.pl/pl/f/view/fobject_id:361956

KUKE logo - Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce ma prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego. KUKE jako jedyne w kraju ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat. Ułatwia firmom dostęp do zewnętrznego finansowania. Spółka faktoringowa KUKE Finance S.A. finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu - ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

KUKE wspiera eksporterów uczestnicząc w realizacji projektów:
• Państwowy system wsparcia eksportu
• Finansowe Wspieranie Eksportu
• Program Rozwoju Eksportu

Szczegółowe informacje dotyczące projektów KUKE znajdują się na stronie internetowej – aktywny link http://www.kuke.com.pl/wsparcie-eksportu/

Ponadto analitycy KUKE opracowali interaktywną mapę, - aktywny link: http://www.mapa.kuke.com.pl/ za pomocą której można uzyskać informacje na temat:
• podstawowych danych makroekonomicznych,
• klasy ryzyka wg OECD,
• wymiany handlowej z Polską,
• charakterystyki rynku,
• instrumentów wsparcia finansowego,
• informacji o instytucji kontaktowej na danym rynku (WPHI, ZBH).

Logo RIF - Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) są regionalnymi partnerami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współpracującymi przy wdrażaniu programów adresowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Podstawowe funkcje RIF:
 udzielanie informacji o dostępnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
 obsługa administracyjna wdrażanych programów,
 współpraca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdrażanych programów,
 sporządzanie raportów merytorycznych i finansowych,
 prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
tel. (0-89) 521-12-50
fax. (0-89) 521-12-60
e-mail: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl – aktywny link: http://www.wmarr.olsztyn.pl/

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję