Komisja Europejska zatwierdziła dziewięć programów regionalnych, wśród nich program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 województwo warmińsko-mazurskie ma otrzymać niemal 1,8 mld euro. To rekordowa kwota w porównaniu z poprzednimi perspektywami finansowymi (wyższa o prawie 60 mln od programu w poprzedniej perspektywie).

Program jest odpowiedzią na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”, cel programu wynika również z polityk Unii Europejskiej i strategii krajowych.

– Kolejna pula środków z Polityki Spójności powierzona zarządowi województwa to nowe szanse na realizację ważnych i pilnych inwestycji w regionie. Głównym celem programu jest transformacja regionu  przy zapewnieniu przestrzeni dla jego rozwoju, bezpieczeństwa i dobrobytu mieszkańców – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Środki unijne wdrażane w latach 2021-2027 poprawią wygląd naszych miast, zabezpieczą czystość powietrza i wód, rozwiną gospodarkę, ale także zwiększą dostępność do dóbr i usług publicznych, zwłaszcza dla osób, dla których dostęp do nich jest szczególnie utrudniony.

Fundusze europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa, w rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację oraz działania włączające społecznie i edukację, w tym:

 • 385,2 mln euro na mobilność miejską i mobilność regionalną z przeznaczeniem w szczególności na zrównoważony transport, tabor dla transportu publicznego, w tym również ok. 156 mln euro na infrastrukturę drogową,  
 • 35 mln euro wydatki infrastrukturalne w obszarze zdrowia i ponad 17 mln euro na działania „miękkie” na potrzeby zdrowia,
 • 104 mln euro alokacji Programu przeznaczono na rzecz kultury i turystyki w regionie,
 • 244,8 mln euro na rozwój gospodarki w regionie.

Aż 480 mln euro trafi na projekty strategiczne z punktu widzenia rozwoju całego, tj.:

 1. Promocja gospodarcza Warmii i Mazur (2023-2029)
 2. Tysiąc sto jeden kompetencji cyfrowych (2023-2026)
 3. Jeziora i rzeki – wspólne dobro (utrzymanie stanu i jakości zasobów wodnych na Warmii i Mazurach) (2023-2027)
 4. MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich (2023-2027)
 5. Ważne dla regionu połączenia drogowe (2023-2027)
 6. Kierunek (na) zdrowie (2023-2025)
 7. Dziedzictwo, historia, kultura Warmii i Mazur (2023-2027)
 8. Społeczny wymiar Warmii i Mazur – wsparcie i opieka (2023-2027)
 9. Aktywne społeczeństwo (2023-2027)
 10. Szlaki rowerowe Warmii i Mazur (dla Green Velo) (2023-2026)
 11. Czysta energia, czyste powietrze (2023-2028)
 12. Innowacyjny Ełk (2023-2026)
 13. Parki krajobrazowe Warmii i Mazur (2023-2027).

Najbliższe nabory projektów są planowane już w pierwszym kwartale 2023 roku. 

– Przyjęty program odzwierciedla szczególne potrzeby, wyzwania i możliwości stojące przed regionem, wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat – powiedziała Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. -Patrząc w przyszłość widzimy, że oczywiste i „proste” projekty infrastrukturalne powoli na Warmii i Mazurach się kończą. Sieć dróg ekspresowych jest niemalże domknięta, infrastruktura wodno-ściekowa została dostosowana do standardów unijnych, a podstawowe projekty edukacyjne, rewitalizacyjne i kulturalne są już w większości zakończone. Liczymy więc na nieszablonowe pomysły naszych przyszłych beneficjentów. W końcu naszym wspólnym zadaniem jest realizacja ambitniejszych celów związanych z transformacją ekologiczną i cyfrową oraz budowaniem odporności w oparciu o liczne atuty województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego na cele klimatyczne przeznaczymy bezpośrednio 37 proc. nowego programu, czyli ponad 481 mln euro, a działania związane z cyfryzacją administracji oraz rozwojem umiejętności cyfrowych to kolejne ponad 63 mln euro.

Źródło informacji: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/s/1/aktualnosci, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027”

Źródło grafiki: Pixebay.com