Przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność eksportową oraz działające już na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc merytoryczną oraz finansową ze strony polskich instytucji.

REALIZACJĄ WSPARCIA MERYTORYCZNEGO ZAJMUJĄ SIĘ:

 INSTYTUCJAMI ODPOWIEDZIALNYMI ZA FINANSOWE WSPARCIE EKSPORTU SĄ:

Do wsparcia merytorycznego, na które mogą liczyć eksporterzy, zalicza się m.in.:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy,
 • udostępnianie baz danych z informacjami kontrahentów zagranicznych,
 • pomoc w pierwszych kontaktach między przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi
 • rozpowszechnianie zagranicą ofert polskich przedsiębiorców zainteresowanych eksportem,
 • eksponowanie materiałów promocyjno-reklamowych polskich przedsiębiorstw np. na imprezach wystawienniczych,
 • promocję polskich przedsiębiorstw w innych państwach,
 • udzielanie aktualnych informacji rynkowych potrzebnych do planowania, organizowania eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski np. w postaci informatorów gospodarczych,
 • pomoc w rozpoznaniu lokalnego ryzyka rynkowego,
 • udostępnianie informacji o bieżących wydarzeniach gospodarczych np. targach międzynarodowych, organizację misji, wyjazdów i spotkań zagranicznych.

Do wsparcia finansowego, na które mogą liczyć eksporterzy, zalicza się m.in.

 • ułatwienie zagranicznym oraz polskim przedsiębiorcom dostępu do kredytów finansujących eksport polskich towarów i usług,
 • udzielanie zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących zakup polskich towarów i usług,
 • ochronę finansowania udzielonego zagranicznym kredytobiorcom od ryzyka politycznego i handlowego,
 • kredyty dla eksporterów na realizację kontraktów eksportowych,
 • udzielanie zagranicznym nabywcom kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług (środki z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonują spłaty kredytów),
 • wsparcie ekspansji zagranicznych firm poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty polskich spółek w postaci kapitału i pożyczek,
 • kredyty dla nabywców udzielane poprzez bank nabywcy lub udzielane bezpośrednio,
 • wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego,
 • prefinansowanie eksportu.