Niemal 120 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie 570 podmiotów ekonomii społecznej. Dzięki temu będzie mogło powstać co najmniej 850 miejsc pracy dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Marszałek Marcin Kuchciński oraz wicemarszałek Miron Sycz podpisali umowy z przedstawicielami wykonawców umów: Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Nidzicką Fundacja Rozwoju „NIDA“, ełckim Stowarzyszeniem Adelfi i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie.

Jak zaznacza marszałek Marcin Kuchciński, to kolejna ważna inwestycja w rozwój naszego regionu, a w tej inwestycji najważniejszą rolę odgrywają ludzie.

Podpisane zostały cztery umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 118 728 567 zł, w tym dofinansowanie 115 855 690 zł. Dzięki temu wsparciem objętych zostanie minimum 570 podmiotów ekonomii społecznej, co pozwoli na utworzenie co najmniej 850 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. To szczególnie istotne w momencie, w którym nieznacznie wzrosło bezrobocie w regionie, szczególnie w północnych powiatach województwa.

Jak mówi wicemarszałek Miron Sycz, partnerami województwa w tym działaniu są doświadczone podmioty ekonomii społecznej, które na trudnym rynku pracy oferują kompleksowe usługi wsparcia, doradztwa, konsultacji.

 Projekty będą realizowane w podziale na cztery subregiony:

  1. Subregion elbląski, do którego należą powiaty: elbląski, Elbląg, braniewski, ostródzki, iławski. Na tym obszarze projekt będzie realizowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych do 31.12.2029 r. Wartość projektu to 29 999 370,50 zł, w tym dofinansowanie 29 261 990,50 zł.
  2. Subregion nidzicki, którego należą powiaty: nidzicki, działdowski, nowomiejski, szczycieński. Na tym obszarze projekt będzie realizowany przez Nidzicką Fundację Rozwoju „NIDA” w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju do 31.12.2029 r. Wartość projektu 29 841 354,53 zł, w tym dofinansowanie 29 111 377,76 zł.
  3. Subregion ełcki obejmujący powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski, węgorzewski. Tu projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie Adelfi w partnerstwie z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych do 31.12.2029 r. Wartość projektu to 30 119 903,17 zł, w tym dofinansowanie 29 376 303,17 zł.
  4. Subregion olsztyński obejmujący powiaty: Olsztyn olsztyński, mrągowski, kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski. Projekt realizowany będzie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Bankiem Żywności w Olsztynie do 31.10.2029 r. Wartość projektu to 28 767 939,20 zł, w tym dofinansowanie 28 106 019,20 zł.

Źródło: warmia.mazury.pl