Analiza stanu gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego jest dokonywana na podstawie syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej, który jest opracowywany co kwartał.

Kwartalne analizy

Regionalny barometr koniunktury gospodarczej jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego od maja 2019 r. Został on stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwą do interpretacji informację na temat bieżącej sytuacji gospodarczej regionu. Od 2020 r. analizy koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim opracowywane są co kwartał. Właśnie powstała analiza dotycząca III kwartału 2022 roku.

III kwartał lepszy niż II

W końcu III kwartału 2022 r. stan koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, względem II kwartału bieżącego roku uległ nieznacznej poprawie. Wartość bieżąca regionalnego barometru koniunktury na koniec września br. wyniosła 124,3 pkt., co oznacza wzrost o 0,7 pkt. w porównaniu do wyniku z czerwca 2022 roku. Natomiast względem analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił spadek o 2,7 pkt.

Na wartość bieżącą regionalnego barometru koniunktury w III kwartale 2022 r. negatywnie wpływały wyniki niemal wszystkich wskaźników cząstkowych, stanowiących składowe barometru, tzn. produkcji budowlano-montażowej, sprzedaży detalicznej, wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz stopy bezrobocia, jak również rosnąca inflacja oraz pośrednie skutki wojny w Ukrainie.

Szczegółowe wyniki analizy koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2022 r. oraz w poprzednich kwartałach są dostępne pod adresem:

https://strategia.warmia.mazury.pl/regionalny-barometr-koniunktury-gospodarczej/