Warmia i Mazury mają znaczący potencjał do tworzenia kadr dla innowacyjnej gospodarki. Region dysponuje doskonałą kadrą kilku tysięcy naukowców.

W województwie działają jednostki naukowe i badawczo rozwojowe uznane w kraju i zagranicą, o znaczącym dorobku naukowym, wysoko oceniane za wdrożenia nowych technologii, sprzedaży licencji oraz udział w międzynarodowych projektach badawczych. Ostatnie lata przyniosły Warmii i Mazurom znaczące sukcesy związane z zakończeniem poważnych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju, których celem jest istotny rozwój zaplecza naukowo-badawczego i zdobycie pozycji ośrodka naukowo-badawczego na poziomie europejskim i światowym.

Zaplecze naukowo-badawcze na Warmii i Mazurach:

 1. W regionie znajduje się 13 uczelni wyższych. Wśród uczelni przoduje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pracuje 2 tys. nauczycieli akademickich, a 13 wydziałów Uniwersytetu ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to także 67 kierunków nauczania, na których studiuje obecnie łącznie ok. 18 tys. studentów.
 2. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN – posiada wysoko-specjalistyczne laboratoria badawcze, które są dziś zapleczem naukowo-badawczym dla kreowania innowacji i rozwoju stałej współpracy pomiędzy naukowcami Instytutu a przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej regionu.
 3. Instytut  Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie – w ramach zadań statutowych Instytut realizuje programy naukowo-badawcze oraz prowadzi bardzo szeroko rozwiniętą działalność wydawniczą, upowszechnieniową i popularyzatorską w zakresie rybactwa, a także dyscyplin naukowych integralnie z tą dziedziną wiedzy związanych – wędkarstwa, ichtiobiologii, limnologii, ekologii wód, hydrobiologii, weterynarii i ekonomiki. Instytut dysponuje zapleczem eksperymentalno-doświadczalnym: laboratoria, wylęgarnie, podchowalnie. Ponadto podlegają mu dwa samodzielne rybackie zakłady doświadczalne, prowadzące również działalność produkcyjną.
 4. Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa – najbardziej zaawansowany w Polsce ośrodek badań w dziedzinie mleczarstwa.
 5. Centrum Żywności Naturalnej i Tradycyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – działalność badawcza Centrum obejmuje dziedziny nauki, w zakresie których prowadzone są badania i dotyczy:
  • badań nad tradycyjnymi surowcami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (chów, uprawa) wykorzystywanymi w produkcji żywności tradycyjnej z uwzględnieniem żywności wolnej od surowców modyfikowanych genetycznie;
  • historycznych i kulturowych uwarunkowań produkcji żywności tradycyjnej;
  • uwarunkowań ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych produkcji żywności tradycyjnej;
  • badań nad tradycyjnymi metodami przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych;
  • metod i sposobów sporządzania potraw tradycyjnych i regionalnych.
 6. Centrum Badań Energii Odnawialnej (CBEO) – misją Centrum jest integrowanie działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego w tworzeniu i wdrażaniu nowych technologii z zakresu energii odnawialnej. Celem działalności Centrum jest prowadzenie badań naukowych nad nowymi technologiami energetyki odnawialnej oraz tworzenie funkcjonalnych instalacji energetycznych będących warsztatem badawczym, źródłem pozyskiwania i dystrybucji energii oraz baza działalności edukacyjnej, upowszechnieniowej i promocyjnej. W strategii rozwoju Centrum zakłada się tworzenie regionu wiedzy o innowacyjnych technologiach energetyki odnawialnej przyjaznych środowisku, w którym efekty badań naukowych znajdują praktyczne zastosowanie i przekładają się na sukces komercyjny zaangażowanych podmiotów gospodarczych.
 7. Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej  – nowoczesne laboratoria do badań nad organizmami wodnymi, rozbudowa Wydziału Nauk Technicznych o kompleks gmachów uniwersyteckich i budynek główny Wydziału mieszczących aulę i sześć nowych laboratoriów ze specjalistyczną aparaturą oraz otwarcie nowych budynków Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.
 8. Centrum Nutri-Bio-Chemiczne ma na celu integrację potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu w zakresie kompleksowej analityki biologicznej, chemicznej i biotechnologicznej środowiska i żywności w aspekcie działań prozdrowotnych.
 9. Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim działa również Centrum Innowacji i Transferu Technologii, którego zadaniem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) do gospodarki wyników badań naukowych i prac rozwojowych UWM. Centrum proponuje naukowcom, studentom oraz przedsiębiorcom szeroki zakres usług o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym, a także w zakresie pośrednictwa w nawiązaniu współpracy i transferze technologii.
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu specjalizuje się w ICT i technologiach środowiskowych i kształcąca specjalistów z branży IT.