ZASOBY KADROWE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest kuźnią kadr i zapewnia stały dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

Region dysponuje doskonałą kadrą kilku tysięcy naukowców (na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim pracuje 2 tys. nauczycieli akademickich, a 13 wydziałów Uniwersytetu ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski to także 67 kierunków nauczania.

Obecnie strukturę uczelni tworzy 15 wydziałów. W roku akademickim 2020/21 kształci się ok. 18 tys. studentów, w tym ok. 17 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i ok. 1 tys. osób na studiach podyplomowych.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zapewnia stały dostęp do wykwalifikowanych pracowników

DANE DEMOGRAFICZNE
Warmia i Mazury to region o bardzo dobrych wskaźnikach demograficznych i wyższym niż średnia w kraju odsetku ludności w wieku produkcyjnym.

Województwo zamieszkuje 1,41 miliona osób, z czego 60,7% mieszkańców warmińsko-mazurskiego jest w wieku produkcyjnym, 18,2% w wieku przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.

Prócz korzystnej struktury wiekowej z punktu widzenia pracodawcy dobrą informacja jest także to, że w regionie stopa bezrobocia jest nadal jedną z najwyższych w kraju. W związku z tym województwo charakteryzuje wysoka podaż siły roboczej, zwłaszcza w grupie ludzi młodych (18-34 lata). Pod koniec grudnia 2021 r. stopa bezrobocia wyniosła 14,2% (średnia dla Polski to 8,2%), a w powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 73,1 tys. bezrobotnych, tj. o 12,5% mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Region jest bardzo pod tym względem zróżnicowany. społeczeństwo tworzące rynek pracy Warmii i Mazur jest młode  i aktywne zawodowo – na rynku pracy największą grupę stanowią osoby w wieku 24 – 44 lata, wskaźnik aktywnych zawodowo jest zbliżony do średniej krajowej i wynosi 48,6% ogółu mieszkańców województwa.

Źródło: olsztyn.stat.gov.pl

Więcej informacji o zasobach kadrowych znajdziesz tutaj: olsztyn.stat.gov.pl.