Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne,  adresowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020).

Najbliższe spotkania:

Konsultacje indywidualne, działanie 5.1 Gospodarka odpadowa. Termin spotkania: 8 maja 2019 roku w godzinach 9.00–14.00. Czytaj więcej…


Fundusze Europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej i możliwości rozwoju nowych przedsiębiorców. Termin spotkania: 10 maja 2019 r. w godzinach 10:00– 13:00 Miejsce spotkania: Olsztyn, Villa Pallas, ul. Żołnierska 4. Czytaj więcej…


Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFS. Termin szkolenia: 17 maja 2019 roku w godzinach 8:00–15:00. Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…


⇒ Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia. 28 maja 2019 roku w godzinach 8.00–15.30.OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…


Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rozliczania wniosków o płatność z EFRR. Termin spotkania: 28 maja 2019 r. w godzinach 10:00–13:30 Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19–300 Ełk. Czytaj więcej…


⇒  Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia 30 maja 2019 r. w godzinach 8.00–15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…


⇒  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020.Termin i miejsce szkolenia. 31 maja 2019 r. w godzinach 8.00–15.30. OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.  Czytaj więcej…


⇒  Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach projektów finansowanych z FE. Termin szkolenia: 3 czerwca 2019 roku w godzinach 8:00–15:00. Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…


⇒  Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFRR. Termin szkolenia: 4 czewca 2019 roku w godzinach 8:00–15:00 Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A. Czytaj więcej…


⇒   Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020. Termin i miejsce szkolenia13 czerwca 2019 roku w godzinach 8.00 – 15.30. ELBLĄG – Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25. Czytaj więcej…

Województwo warmińsko-mazurskie i Bank Gospodarstwa Krajowego
we współpracy z instytucjami finansującymi, wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizując projekt pod nazwą

„Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie”
Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe.

Zaletą skorzystania ze wsparcia z projektu „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie” jest stałe, atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji i opłat oraz prosty sposób jej udzielenia.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z:

Pożyczki Rozwojowej

Pożyczki Inwestycyjnej z Premią

Poręczenia

Żródło: https://rpo.warmia.mazury.pl