28 czerwca br. odbyła się sesja sejmiku, na której radni naszego województwa udzielili wotum zaufania Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz udzielili mu absolutorium za wykonanie budżetu w ubiegłym roku.

Na wtorkowej sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego radni nie tylko udzielili absolutorium zarządowi województwa z wykonania budżetu w 2021 r. oraz wotum zaufania, ale też docenili, że dług regionu uległ zmniejszeniu.

– Pomimo panującej w 2021 roku pandemii koronawirusa podejmowaliśmy szereg działań, projektów, wydarzeń, inicjatyw wpisujących się w realizację polityk, programów, planów i strategii. (…) Uważam, że od strony formalno-rachunkowej budżet województwa za rok 2021 został wykonany bardzo dobrze i zgodnie z prawem, o czym świadczy pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie – ocenił marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Dochody budżetu ogółem wykonano na kwotę w wysokości 901,2 mln zł, co stanowi 101,7% planu.  Spowodowane było to w szczególności poprzez większe wykonanie dochodów w zakresie udziału podatku CIT oraz podatku PIT. Wykonanie wydatków zamknięto na kwotę w wysokości 855,5 mln zł, co stanowi 92,2% planu. Warto zauważyć, iż mimo planowanego deficytu na poziomie 41,5 mln zł osiągnięto nadwyżkę budżetową na poziomie 45,7 mln zł. Wydatki bieżące zamknięto kwotą w wysokości 468,5 mln zł, natomiast wydatki majątkowe kwotą 386,9 mln zł.

Przeważająca część środków (494,7 mln zł) została przeznaczona na realizację zadań w zakresie transportu i łączności. Spośród wydatków na komunikację najwięcej stanowiły wydatki na utrzymanie i modernizację dróg wojewódzkich (341,5 mln zł). Na inwestycje związane z organizacją transportu zbiorowego przeznaczono 101,3 mln zł, a kwota ta stanowiła dofinansowanie przewozów pasażerskich, z czego: transport kolejowy dofinansowano kwotą 70,2 mln zł, natomiast transport autobusowy kwotą 31,1 mln zł. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zamknęły się kwotą 78,9 mln zł.

Ochrona zdrowia w regionie w ubiegłym roku kosztowała województwo 57,2 mln zł, z czego 12% stanowiły inwestycje. W ramach wyżej wymienionej kwoty aż 46,8 mln zł to dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w jednostkach ochrony zdrowia. Jeśli chodzi natomiast o oświatę w województwie warmińsko-mazurskim to w ubiegłym roku przeznaczono na ten cel 36,4 mln zł. Wymieniona kwota dotyczy funkcjonowania ośmiu jednostek oświatowych.

Znaczącym sukcesem okazało się pozyskanie dodatkowych 20 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Te dodatkowe środki będą dostępne w specjalnej nowej 13. osi priorytetowej „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”. Środki te będą miały na celu wsparcie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 w obszarze ochrony zdrowia i odbudowy gospodarki województwa.

Od początku wdrażania RPO WiM 2014-2020 ogłoszono 554 nabory o wartości blisko 2,9 mld euro. Podpisano w sumie 4 768 umów, na kwotę dofinansowania UE ok. 1,6 mld euro, co stanowi 91,1 proc. budżetu Programu (z czego 2 punkty procentowego zrealizowane zostały w 2021 r.). W całym okresie wdrażania RPO WiM 2014-2020 beneficjentom wypłacono ponad 1,1 mld euro środków UE, co stanowi 63,1% budżetu Programu. Komisja Europejska zatwierdziła ponad 1,2 mld euro środków UE, co stanowi 69,4 proc. budżetu Programu.

Źródła: warmia.mazury.pl, olsztyn.tvp.pl