Zasoby ludzkie

DANE DEMOGRAFICZNE

Województwo zamieszkuje 1,44 miliona osób ( źródło: GUS, Ludność według województw - stan na dzień 31.12.2016 r.), z czego 906 tys. osób jest w wieku produkcyjnym, tj. 62,84 ogółu ludności, a 265 tys. osób jest w wieku przedprodukcyjnym. (dane GUS za 2016r.)

Warmia i Mazury to region o bardzo dobrych wskaźnikach demograficznych i wyższym niż średnia w kraju odsetku ludności w wieku produkcyjnym.Tylko województwo opolskie ma korzystniejszą strukturę demograficzną pod względem liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

Średnia krajowa  61,53%
Warmia i Mazury  62,84%

Prócz korzystnej struktury wiekowej z punktu widzenia pracodawcy dobrą informacja jest także to, że w regionie stopa bezrobocia jest nadal jedną z najwyższych w kraju. Choć  W związku z tym  województwo charakteryzuje wysoka podaż siły roboczej, zwłaszcza w grupie ludzi młodych (18-34 lata). Pod koniec grudnia 2016 r. stopa bezrobocia wyniosła 14,2% (średnia dla Polski to 8,2%.) a w powiatowych urzędach pracy było zarejestrowanych 73,1 tyś. bezrobotnych, tj. o 12,5% mniej niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Region jest bardzo pod tym względem zróżnicowany. społeczeństwo tworzące rynek pracy Warmii i Mazur jest młode  i aktywne zawodowo - na rynku pracy największą grupę stanowią osoby w wieku 24 - 44 lata, wskaźnik aktywnych zawodowo jest zbliżony do średniej krajowej i wynosi  48,6% ogółu mieszkańców województwa.

Największe miasta regionu to Olsztyn i Elbląg.

 Wybrane dane o rynku pracy  w 2016 r. Olsztyn Elbląg
ludność ogółem (w tyś.) 172,9 121,1
% osób w wieku przedprodukcyjnym 17 16,4
% osób w wieku produkcyjnym 61,9 62,1
% osób w wieku poprodukcyjnym 21,2 21,4
stopa bezrobocia rejestrowego 5,1 11,3

 

POTENCJAŁ KADROWY, EDUKACJA

Szkolnictwo wyższe

 Rok akademicki
2015/2016 2016/2017
Szkoły wyższe 15 14
Studenci 32 920 30 292
Absolwenci 10 214 9 185

W 2016 r. wśród osób w wieku 15-64 lata odsetek osób z wykształceniem wyższym wynosił 20,1% a wykształceniem zasadniczym zawodowym 23,8%

inwestorzy mogą skorzystać z potencjału ponad 115 tysięcy młodych ludzi, kształcących się szkołach ponadgimnazjalnych – liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych oraz na uczelniach wyższych, a także w ośrodkach doskonalenia zawodowego; liczba uczniów szkół średnich i zawodowych to blisko 65 tys., liczba absolwentów - 19,3 tys.
potencjał warmińsko-mazurskiego rynku pracy to blisko 30,3 tysięcy studentów kształcących się na 14 uczelniach wyższych oraz ponad 9 tysięcy absolwentów; wśród najważniejszych ośrodków akademickich regionu, wymienić należy przede wszystkim Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, kształcący 25,3 tysięcy studentów na 67 kierunkach (w tym 5 zamawianych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: ochrona środowiska, na której studiuje aktualnie 627 studentów; inżynieria chemiczna i procesowa – 48 studentów; informatyka – 180 studentów; budownictwo – 192 studentów; biotechnologia).
- inwestorzy mogą liczyć na dostępność absolwentów z bardzo dobrą znajomością języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego.

 

NISKIE KOSZTY PRACY

Na  Warmii i Mazurach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe w kraju.

Warmia i Mazury należą do regionów o najniższych kosztach pracy w kraju – przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to 3 412,37 zł brutto – 17% niższe niż średnio w Polsce, 43% mniej niż w mazowieckim, 24% mniej niż na Śląsku oraz 22% mniej niż na Pomorzu.

 

zasoby ludzki2zasoby ludzkiezasoby ludzkie4

zasoby ludzkie3PAN 012RAC 1086

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję