Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego po raz kolejny podjął decyzję o ogłoszeniu Otwartego konkursu ofert o nazwie „OKO Promocji“ na realizację w 2022 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu promocji regionu przez organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tych wszystkich, którzy mają pomysł na to, jak można promować Województwo Warmińsko-Mazurskie, zapraszamy do składania ofert o dotację. Pula środków zarezerwowanych na ten cel to aż 200 tys. zł. O dotacje w wysokości od 3 tys. zł do 10 tys. zł ubiegać się mogą wyłącznieuprawnione podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego.

Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (https://bip.warmia.mazury.pl/1988/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-2022-roku-z-zakresu-promocji-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-o-nazwie-oko-promocji.html).

Nabór wniosków odbywa się poprzez platformę witkac.pl i potrwa do 31 marca br.

Konkurs jest dostępny pod linkiem https://witkac.pl/#contest/view?id=20507 (dostępny po rejestracji/zalogowaniu).

Rozstrzygnięcie konkursu – wybór ofert, które otrzymają dotację – zaplanowane zostało do 31 maja br.

Składając ofertę należy pamiętać aby pobrać potwierdzenie, które w wersji papierowej z podpisem osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego należy dostarczyć lub wysłać w terminie do 4 kwietnia br. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Departament Koordynacji Promocji

Ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

e-mail: biuro.promocji@warmia.mazury.pl  

tel.: 89 51-25-170, 89 51-25-175, 89 51-25-190 lub 89 51-25-191. 

Zapraszamy, czekamy na Państwa oferty.