Ponad 245 mln zł kosztowała inwestycja związana z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku Pieniężno – Górowo Iławeckie – Bartoszyce. W uroczystościach otwarcia uczestniczyli marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałkowie – Miron Sycz i Marcin Kuchciński.

– Jest to kolejna inwestycja w infrastrukturę drogową, którą finalizujemy dzięki unijnym funduszom – przyznaje marszałek Brzezin. – Celem samorządu jest promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w każdym zakątku regionu. W pierwszej kolejności wybierane są ważne trasy o dużym natężeniu ruchu i wymagające modernizacji. Nowa droga ułatwi mieszkańcom północnej części Warmii i Mazur przemieszczanie się przy znacznej poprawie bezpieczeństwa.

Jaki zakres prac obejmował projekt?

W ramach modernizacji blisko 50 km odcinka zlecono:

 • Budowę obwodnicy Górowa Iławeckiego i miejscowości Wojciechy;
 • Doprowadzenie drogi do parametrów klasy G, wzmocnienie nawierzchni do nośności 100 kN/oś z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez budowę górnych warstw nawierzchni;
 • Przebudowę obiektów inżynierskich ze wzmocnieniem nośności dla klasy A, rozbiórka wiaduktu w ciągu nieczynnej linii kolejowej w Górowie Iławeckim;
 • Korektę łuków poziomych i pionowych;
 • Przebudowę istniejących skrzyżowań, w tym budowę rond;
 • Budowę elementów spowolnienia ruchu;
 • Przebudowę i budowę chodników oraz fragmentu ścieżki rowerowej (ciągłość Green Velo)
  w Górowie Iławeckim;
 • Budowę i przebudowę systemu odwodnienia nawierzchni drogi, oświetlenia ulicznego, przebudowę innych urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z Inwestycją;
 • Przebudowę i budowę przejść dla pieszych, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • Budowę przejść oraz płotków naprowadzających dla małych zwierząt;
 • Przebudowę i budowę zatok autobusowych, postojowych i parkingów dla podróżnych;
 • Budowę dwóch stanowisk do kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych;
 • Przemieszczenie gatunków chronionych zasiedlających drzewa przeznaczone do wycinki, wycinka drzew kolidujących z przebudową i zagrażających bezpieczeństwu użytkowników ruchu drogowego, wykonanie nasadzeń kompensacyjnych;
 • Montaż barier energochłonnych, zagospodarowanie zieleni oraz urządzeń terenów zielonych w granicach pasa drogowego;
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

#FunduszeNaZmiany

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym.

Inwestycja kosztowała ponad 245 mln zł (odcinek Pieniężno – Górowo Iławeckie: ok. 135,6 mln zł, odcinek Górowo Iławeckie – Bartoszyce: ok. 109,8 mln zł), natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło blisko 200 mln zł (dofinansowanie z Unii Europejskiej: 189 400 201 zł, dofinansowanie z budżetu państwa: 10 501 994 zł). Z kolei wsparcie z budżetu województwa to ponad 45 mln zł (w tym dotacja gminy Górowo Iławeckie: ponad 495 tys. zł, dotacja gminy Bartoszyce: 1,5 mln zł oraz dotacja miasta Bartoszyce: 5 mln zł).

Inwestorem był samorząd województwa warmińsko-mazurskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie), wykonawcą robót budowlanych Konsorcjum firm: NDI Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz NDI S.A. (partner konsorcjum) z Sopotu.

Źródło: www.warmia.mazury.pl

Zdjęcie z zasobów NDI