Samorząd województwa ogłosił otwarty konkursy ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. na aktywizację społeczności lokalnych, żywność i ochronę dziedzictwa kulinarnego, wsparcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, rozwój wolontariatu i wiele innych.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności pożytku publicznego.

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl

Ogłoszenia konkursowe:
1) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) działania edukacyjne w zakresie ochrony bioróżnorodności, ekologii i znaczenia owadów zapylających – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4) poprawa warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich w celu poprawy dobrostanu owadów zapylających w województwie warmińsko-mazurskim – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 6
7) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
8) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
9) pomoc społeczna – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
10) przeciwdziałanie przemocy domowej – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
11) rozwój turystyki – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
12) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
13) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
14) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego – ogłoszenie konkursu stanowi Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania: https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/9038-prawie-1-3-mln-zl-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych