W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zostało zawarte porozumienie terytorialne oraz podpisano wstępne umowy na realizację trzech strategicznych projektów pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a partnerstwem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

To już kolejne porozumienie terytorialne zawarte pomiędzy samorządem województwa a partnerstwem gmin utworzonym na obszarze strategicznej interwencji. Porozumienie obejmie obszar Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna, na jego terenie znajdują się gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda. Dzięki niemu będzie możliwa realizacja trzech projektów ważnych zarówno dla MOF Olsztyna, jak i całego regionu.

Pierwszym z projektów będzie budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej, czyli budowa tzw. ulicy Nowobałtyckiej.

– Bardzo się cieszę z zawartego dziś porozumienia – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Budowa tzw. „Nowobałtyckiej“ to milowy krok w zwiększeniu dostępności transportowej Olsztyna jako miasta wojewódzkiego i podniesieniu jego konkurencyjności gospodarczej także w przestrzeni krajowej. Mamy przygotowane na to ponad 39 mln euro,  z czego unijne pieniądze to 37 mln. „Nowobałtycka“ jest jednym z naszych projektów strategicznych, a te muszą być realizowane we współpracy i za tę gotowość serdecznie naszemu partnerowi dziękuję. Liczę, że w przyszłym roku podpiszemy ostateczną umowę na dofinansowanie tej kluczowej dla nas wszystkich inwestycji. 

Gmina Olsztyn na skompletowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie ma czas do lipca 2024 roku.

– Jesteśmy na etapie złożenia wniosku do wojewody o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Powinniśmy ją otrzymać w czerwcu. Następnie podpiszemy z panem marszałkiem umowę na finansowanie i będziemy mogli ogłosić postępowanie przetargowe. Zakładam, że zostanie zakończone od końca 2024 roku i od marca 2025 roku mogłyby ruszyć roboty budowlane, które potrwają do końca roku 2027 – wyjaśnia Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. – Wartość inwestycji, w przeliczeniu na złotówki, szacowana jest na około 240 mln zł. Z czego dofinasowanie wyniesie 176 mln zł. Różnicę będzie musiał pokryć budżet Olsztyna.

Nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 527 ma duży wpływ na miasto i jego obszar funkcjonalny również ze względu na wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła obwodnicy miasta Olsztyn-Południe, który usprawnia dojazd do drogi ekspresowej S7 i służy skomunikowaniu Olsztyna z siecią dróg krajowych wchodzących w zakres sieci TEN-T.

Drugim ze strategicznych projektów jest modernizacja olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu Księżycowego. Projekt zakłada nie tylko odnowienie słynnego obiektu, ale także uruchomienie nowego cyfrowego systemu projekcyjnego pokazów astronomicznych oraz poszerzenie działalności o instalację nowoczesnej wystawy interaktywnej pn. Habitat Księżycowy. Aranżacja przestrzeni zyska formę bazy kosmicznej, a przygotowane różne scenariusze ekspozycji uwzględnią różne aspekty życia poza Ziemią. Na modernizację planetarium samorząd województwa zabezpieczył 5,4 mln euro, z czego 5,1 mln euro pochodzi ze środków unijnych. Termin na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu upływa w sierpniu 2024 roku.

Z kolei do grudnia 2024 roku jest czas na przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o dofinansowanie trzeciego ze strategicznych dla województwa projektów – budowę Centrum Dziedzictwa, Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie.

– Dziś spełniamy nasze marzenia – mówi Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd. – Pomysł, aby w tak magicznym miejscu dla Polski, wybudować Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury Warmii, narodził się kilka lat temu, w 140 rocznicę objawień gietrzwałdzkich. Mam nadzieję, że na 150 rocznicę czyli w 2027 roku pierwsi goście będą mogli już odwiedzić gietrzwałdzkie Centrum Dziedzictwa.

Inwestycja będzie nowym produktem turystycznym regionu, stworzonym w oparciu o zasoby kultury warmińskiej. Obiekt będzie pełnił funkcje miejsca wystawienniczego i szkoleniowego. Przewidziano w nim również elementy kulturowe związane z tradycjami warmińskimi, np. rękodziełem, gwarą warmińską, lokalnymi kulinariami, a przede wszystkim historią ludu warmińskiego, jego obyczajów, religii. Na ten cel samorząd województwa przygotował 3,7 mln euro, z czego 3,5 mln pochodzi ze środków unijnych, zaś 200 tys. euro dołoży budżet państwa.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie tych trzech przedsięwzięć wynosi ponad 45,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ponad 2,6 mln euro z budżetu państwa w ramach Kontraktu Programowego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Łącznie to 48,2 mln  euro na inwestycje strategiczne dla MOF Olsztyna. Środki, które zostaną przekazane na wymienione projekty, uzupełnią te, które obszar olsztyński otrzyma w ramach realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Zawarte porozumienie terytorialne oraz umowy wstępne są wyrazem woli obu stron do podjęcia działań na rzecz realizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 2030” oraz strategii rozwoju ponadlokalnego, ale również zobowiązaniem ze strony województwa do zabezpieczenia środków, a ze strony Partnerstwa do realizacji konkretnych projektów strategicznych.

– Przypomnę, że w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 region  dysponuje kwotą blisko 1,8 mld euro – dodaje marszałek Kuchciński. – Pierwsze konkursy już za nami, ale podejmujemy kolejne działania, by jak najlepiej zainwestować unijne środki. Jestem przekonany, że realizacja trzech strategicznych zadań określonych w porozumieniu terytorialnym będzie istotnym impulsem rozwojowym i przyniesie wymierne korzyści nie tylko 235 tysiącom mieszkańców  MOF Olsztyna, ale całemu regionowi.

Źródło: warmia.mazury.pl