Centrum Badań i Projektów / Centrum Innowacji i Transferu Technologii ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach trzeciej edycji Programu Inkubator Innowacyjności 4.0 – III runda naboru.

Program Inkubator Innowacyjności 4.0 realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Celem głównym projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych poprzez inicjowanie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a otoczeniem biznesowym.

Jeżeli są Państwo zainteresowani realizacją prac B+R polegających na przystosowaniu efektów wcześniejszej działalności badawczej do etapu wdrożeniowego zapraszamy do:

– zapoznania się z Regulaminem konkursu

– wypełnienia Wniosku o objęcie wsparciem – na chwilę obecną najważniejsze jest opisanie planowanych prac, wskazanie na jakim są etapie oraz wypełnienie części dotyczącej budżetu

– przesłania Wniosku na adres ciitt@uwm.edu.pl z tytułem „Inkubator 4.0 – nabór wstępny ”, do dnia 6 czerwca 2022 r.

Wartość projektu przedwdrożeniowego wynosi max. 100 000zł.

Prosimy o zwrócenie uwagi, iż wynagrodzenie zespołu badawczego nie może przekroczyć 30 % całkowitej kwoty budżetu. W kwocie wynagrodzenia należy ująć Dodatkowe Wynagrodzenie Roczne (DWR) tzw. 13tki.

Termin realizacji projektu przedwdrożeniowego max. do dnia 15.04.2023r.

Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dodatkowych środków twórcy projektów, które przejdą pozytywnie wstępną weryfikację, zostaną zaproszeni do złożenia kompletu dokumentów w ramach ogłoszonego konkursu w celu właściwiej oceny przez Komisję Inwestycyjną.

W związku z planowanym otrzymaniem dodatkowych środków w wysokości ok. 352 000,00 zł przewidywane jest dofinansowanie min. 4 projektów przedwdrożeniowych.

Więcej informacji na stronie: https://cbip.uwm.edu.pl/node/350

Źródło: cbip.uwm.edu.pl