Podczas ostatniej sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego radni większością głosów uchwalili budżet na 2023 rok. Około 38 proc. stanowić będą wydatki inwestycyjne.

Aż 310,9 mln zł zaplanowano na inwestycje drogowe i mostowe. Ponadto 52 mln zł przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury. Planowana jest także kontynuacja Programu Chodnikowego i Nakładkowego, który ma duże znaczenie dla lokalnych społeczności.

Wyjątkowo duży nacisk położono na zabezpieczenie finansowania zadań w systemie ochrony zdrowia. W 2023 roku samorząd województwa przeznaczy na te cele 36,9 mln zł. Względem roku 2022 jest to wzrost o 1 mln zł.

Na realizację zadań z zakresu organizacji transportu publicznego (kolejowego, autobusowego) zaplanowano wydatki w kwocie 145,6 mln zł. W porównaniu do 2022 roku jest to wzrost o ponad 27,3 mln zł.

W projekcie budżetu wydzielono kwotę prawie 41 mln zł na oświatę. Subwencja z budżetu państwa na ten cel wynosi ok. 56 proc. ponoszonych kosztów, brakującą kwotę, tj. prawie 17 mln zł, pokryje samorząd województwa z własnych środków.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to jeden z najważniejszych działów budżetu samorządu województwa. W 2023 roku na rozwój i upowszechnianie kultury przeznaczone zostanie 100,3 mln zł. W ramach tej kwoty najwyższe wartości stanowią: dotacje podmiotowe dla wojewódzkich instytucji kultury w łącznej wysokości prawie 61,7 mln zł, dotacje na finansowanie inwestycji 29,3 mln zł. Ponadto 1,5 mln zł zostanie przeznaczone na ochronę zabytków. W porównaniu z projektem budżetu na 2022 rok w tym dziale notuje się wzrost o 6,7 mln zł.

Samorząd województwa przeznaczy także 31,4 mln zł na pomoc społeczną, inwestycje w rynek pracy oraz włączenie społeczne.

W kwocie ponad 11,3 mln zł mieszczą się działania z obszaru ochrony środowiska. Planowane jest opracowanie programu ochrony przed hałasem a także przeprowadzenie kolejnej edycji konkursu „Niebiesko-zielone Granty dla Warmii i Mazur”. Ze wspomnianej kwoty ok. 8,4 mln zł trafi do parków krajobrazowych.

Blisko 2,45 mln zł przeznaczono na dotacje dla OSP, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i ratownictwa wodnego.

W 2023 roku zaplanowano środki na realizację kolejnych edycji konkursów: Łączy nas turystyka, Granty Sportowe Marszałka, Małe Granty Sołeckie Marszałka, Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla czy też Granty Marszałka dla Rodzinnych ogrodów Działkowych.

W budżecie przewidziano także środki na stypendia i nagrody dla wybitnych naukowców, studentów, artystów i sportowców z regionu.


Źródło: warmia.mazury.pl