Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe szkolenie adresowane do potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM 2021–2027).

Temat szkolenia: Kwalifikowalność wydatków i rozliczanie projektów współfinansowanych z EFRR w ramach FEWiM 2021-2027.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady kwalifikowalności wydatków, różnice pomiędzy RPO WiM 2014-2020 a FEWiM 2021-2027 w aspekcie kwalifikowalności wydatków i rozliczania.
Szkolenie poprowadzi Michał Byliniak.

Termin i czas trwania szkolenia: 11-12 marca 2024 r. w godz. 8.30–15.00

Miejsce szkolenia: Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn

Warunki uczestnictwa:
•    Wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego
•    Potwierdzenie e-mail od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie
•    Liczba miejsc ograniczona


Zgłoś nieobecność:
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji, w tym link do formularza zgłoszeniowego i agenda:

https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/artykul/363/kwalifikowalnosc-wydatkow-i-rozliczanie-projektow-wspolfinansowanych-z-efrr-w-ramach-fewim-2021-2027