Starostwo powiatowe w Olsztynie rozpoczyna prace nad nową strategią rozwoju. Obecnie obowiązujący dokument, przyjęty w styczniu 2017 roku, za kilkanaście miesięcy przestanie być aktualny. Nowy ma obowiązywać do 2030 roku.

Powiat olsztyński jest największym zarówno pod względem liczby ludności, jak i powierzchni powiatem województwa warmińsko-mazurskiego. Pod względem administracyjnym składa się z dwunastu gmin. W jego skład wchodzi 5 miast i 447 miejscowości. Jest też drugim po Olsztynie, obszarem gospodarczym regionu.

Cele strategii

Głównym celem strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego jest poprawa warunków życia ludzi. Ważne jest określenie ich potrzeb, poznanie ich opinii i oczekiwań. Na tej podstawie wyznaczane są mniej lub bardziej priorytetowe cele, które powinny być realizowane przez administrację samorządową.

Starosta olsztyński Andrzej Abako przyznaje, że obowiązujący obecnie dokument pt. „Strategia rozwoju Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025” stracił już swoją aktualność w wyniku zmian, jakie zaszły w otoczeniu funkcjonowania powiatu: pandemia, wojna w Ukrainie i związany z nią kryzys. Stąd decyzja o przyspieszeniu prac nad nową strategię, która będzie dostosowana do aktualnych realiów.

Ankieta dla mieszkańców

Zgodnie z metodologią opracowywania strategii rozwoju pierwszym etapem jest postawienie diagnozy aktualnego stanu społeczno-gospodarczego. Uzyskanie odpowiedzi na pytania o to, jak żyje się w powiecie, jakie są oczekiwania i potrzeby mieszkańców, jakie ma mocne i słabe strony, co może być szansą, a co jest zagrożeniem dla jego rozwoju. Odbywa się to różnymi metodami, ale najważniejsza to zebranie opinii mieszkańców, gdyż to oni tak naprawdę tworzą i będą realizować swoją strategię.

W tym celu Starostwo przygotowało anonimową, internetową ankietę składającą się z ponad 40 pytań, do której wypełnienie zachęca mieszkańców powiatu. Wypełnienie ankiety powinno zająć ok. 10 minut. Zebrane opinie posłużą do dalszych prac zmierzających do sformułowania misji powiatu, wyznaczającej kierunki jego rozwoju oraz celów, jakie w najbliższych latach chce osiągnąć, aby jak najpełniej zaspokoić potrzeby mieszkańców. Kwestionariusz jest dostępny pod adresem: ankieta.deltapartner.org.pl/powiat_olsztynski_sr

Nowa strategia rozwoju ma być gotowa do końca przyszłego roku. Za jej przygotowanie odpowiada Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna.

Źródło: Gazeta Olsztyńska