W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa na modernizację 2 odcinków drogi wojewódzkiej nr 527 prowadzącej z Olsztyna przez Łuktę, Morąg, Pasłęk, Kwietniewo do granicy z województwem pomorskim, a dalej do Dzierzgonia. Koszt inwestycji to blisko 90 mln zł.

Środki na realizację inwestycji pochodzić będą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Droga wojewódzka nr 527 jest strategiczną trasą w zachodniej części regionu. Jej modernizacja pozwoli na połączenie Olsztyna z drogą krajową S7 oraz granicą województwa pomorskiego. Dzięki tej inwestycji poprawi się dostępność transportowa województwa, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz warunki dla komunikacji zbiorowej.

Inwestycja dotyczyć będzie dwóch odcinków trasy Morąg-Łukta. Pierwszy z nich to droga z Morąga do Bramki o długości 5,26 km – koszt modernizacji tego odcinka wyniesie 38,4 mln zł, a drugi to 6,56 km pomiędzy Florczakami a Łuktą (koszt: 41,8 mln zł). Droga zostanie zmodernizowana na odcinku
o łącznej długości 11,82 km, a całkowity koszt projektu to ok. 89,3 mln zł, z czego prawie 70 mln zł pochodzić będzie ze środków unijnych, 8,1 mln zł z budżetu państwa, a ponad 10 mln zł z budżetu samorządu województwa.

Dokumentacja projektowa wykonana zostanie przez firmę DROMOS sp. z o.o., a wykonawcą robót budowlanych będzie firma STRABAG sp. z o.o. Planowane prace obejmować będą:

  • wzmocnienie podłoża gruntowego wraz z budową nowych konstrukcji nawierzchni,
  • przebudowę lub rozbudowę istniejących skrzyżowań dróg krzyżujących się z projektowaną drogą,
  • przebudowę lub budowę chodników i ścieżek rowerowych,
  • przebudowę lub budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • przebudowę lub budowę przejść dla pieszych,
  • przebudowę lub budowę miejsc postojowych, zatok autobusowych i postojowych,
  • przebudowę lub budowę obiektów inżynierskich oraz wykonanie systemu odwodnienia drogi wraz z przepustami pod koroną drogi,
  • wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego, oraz urządzeń BRD,
  • wykonanie robót wykończeniowych (humusowanie, zagospodarowanie zieleni, umocnienie skarp i rowów, umacnianie i profilowanie poboczy).

Roboty budowlane powinny zakończyć się w połowie listopada 2023 roku.

Źródło: warmia.mazury.pl