Z przyjemnością ogłaszamy nabór do III edycji projektu „Nagrody Gospodarcze Żagle Warmii i Mazur”.

Prowadzony przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego projekt ma na celu uhonorowanie przedsiębiorstw istotnie przyczyniających się do rozwoju gospodarki regionalnej oraz przestrzegających zasad odpowiedzialnego biznesu, a tym samym promujących pozytywny wizerunek regionu.

Certyfikaty i statuetki przyznawane są w dwóch kategoriach:

  1. „Produkt z Warmii i Mazur” – otrzymają produkty, usługi i wydarzenia mające wpływ na konkurencyjność regionu w kraju i poza jego granicami;
  2. „Żagle Warmii i Mazur” – otrzymają firmy, które poprzez działalność gospodarczą budują silną pozycję regionu w kraju i poza jego granicami.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Warunkiem udziału jest złożenie w wyznaczonym terminie kompletnie wypełnionego wniosku zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem https://zagle.warmia.mazury.pl/do-pobrania/,  podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu. Integralną częścią wniosku zgłoszeniowego są wszelkie dokumenty i materiały załączone do wniosku.

Wniosek zgłoszeniowy może złożyć każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą oraz instytucje i organizacje, które posiadają osobowość prawną, a przy tym:

  1. prowadzą działalność gospodarczą wytwórczą lub usługową bądź działalność leczniczą lub organizują wydarzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
  2. prowadzą działalność gospodarczą wytwórczą lub usługową bądź działalność leczniczą nie krócej niż 24 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku, lub zorganizowały co najmniej jedną edycję wydarzenia w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia o braku zaległości w uiszczaniu podatków i składek ZUS.

Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej do 30 kwietnia 2023 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Departament Koordynacji Promocji
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Adres e-mail: biuropromocji@warmia.mazury.pl