Zapraszamy do składania wniosków do udziału w konkursie „Żagle Warmii i Mazur” w kategorii „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss”. Inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy wdrażają działa pro-pracownicze, wspierają społeczność lokalną, dbają o środowisko naturalne, szanują klientów, dostawców, podwykonawców i kooperatorów.

INFORMACJE OGÓLNE
 Istotą konkursu, którego Organizatorem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jest promocja postaw społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, które mogą stać się przykładem dobrych praktyk oraz wzorem i modelem postępowania dla innych przedsiębiorstw. W konkursie mogą brać udział również przedsiębiorstwa mające swoje siedziby poza województwem warmińsko-mazurskim, a posiadające jego oddziały lub filie w regionie.

 

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY      

 Edycja 2020 – została rozstrzygnięta. Poznaj Laureatów

Edycja 2021 – poczekaj na informację o możliwości złożenia dokumentów

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ… 

Do Konkursu „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOOS”, mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (dalej Kandydat), które nie mają zaległości   w uiszczaniu podatków i składek ZUS oraz prowadzą działalność gospodarczą w kategorii:  

a) Mikro Przedsiębiorstwo
b) Małe Przedsiębiorstwo
c) Średnie Przedsiębiorstwo

Ponadto muszą spełnić co najmniej jedno z poniższych kryteriów   tj.:                         
a) Prowadzić działania pro-pracownicze;
b) Wykazać zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego;
c) Wykazać szczególna dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego;
d) Stosować działania CSR wobec uczestników rynku.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
Wniosek zgłoszeniowy należy złożyć:

a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015, w kopercie z dopiskiem „Konkurs Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss”.
b) przesłać w wersji pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Koordynacji Promocji, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015,w kopercie z dopiskiem „Konkurs Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss”.
c) Przesłać elektronicznie na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl, umieszczając  w temacie tekst: „Konkurs Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss”. W załącznikach znajdować się muszą scany oryginalnych dokumentów.

 O terminie dostarczenia decyduje odpowiednio data przyjęcia zgłoszenia lub data dostarczenia poczty elektronicznej na serwer Organizatora.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ…

 

Zgłoszenie
Każde zgłoszenie musi zawierać pełne dane dotyczące podmiotu zgłaszanego oraz zgłaszającego wraz z wszystkimi załącznikami. Organizator nie dokonuje zwrotu nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia nieważne podlegają zniszczeniu. Zgłoszenia złożone prawidłowo będą przechowywane w aktach danej edycji konkursu.
Kapituła
Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Kapituła Konkursu, która będzie sprawować pieczę nad procesem wyłaniania finalistów Konkursu oraz Laureatów, zgodnie z zasadami określonymi z Regulaminie.
Nagrody i benefity
Statuetki, Tytuły oraz Wyróżnienia w Konkursie przyznawane będą przedsiębiorstwom, które osiągnęły najwyższe oceny wg ekspertów Kapituły Konkursu. Oceny zbierane będą na podstawie uzasadnień do zgłoszeń Kandydatów, ankiet samooceny oraz ankiet jakościowych badających realizację działań CSR przez Kandydatów.  Uroczyste wręczenie odbędzie się podczas Gali „Żagle Warmii i Mazur”. Laureaci Konkursu otrzymają możliwość korzystania ze znaku (logotyp WaMaBoss) i hasła Konkursu przez okres 1 roku na postawie umowy zawartej  z Województwem Warmińsko-Mazurskim. Ponadto zyskają prawo bezpłatnego zamieszczania informacji na temat zdobytej nagrody przez okres 1 roku kalendarzowego we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych (w tym min. na stronach internetowych, w materiałach drukowanych oraz filmowych i dźwiękowych) przygotowanych w ramach promocji prowadzonej przez nich działalności, która była bezpośrednim przedmiotem oceny. Firmy, które zostaną Laureatami lub otrzymają wyróżnienia będą także wymieniane we wszystkich publikacjach, które Województwo Warmińsko-Mazurskie zleci w ramach promocji Konkursu „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss” lub relacji z Gali „Żagle Warmii i Mazur”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ…

 

Pobierz pozostałe dokumenty:

Regulamin konkursu „Żagle Warmii i Mazur”

Księga Identyfikacji Wizualnej