Od 24 czerwca do 31 lipca 2024 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w naborze Infrastruktura kultury (Schemat a) – FEWM.11.01-IZ.00-001/24.

Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w naborze z zakresu Priorytetu 11 Turystyka i kultura, Działanie 11.01 Infrastruktura kultury (Schemat A) wynosi 15 mln zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027.

Dofinansowanie można uzyskać tylko i wyłącznie na realizację projektów, których minimalna wartość wynosi 1 mln zł, natomiast maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur 2021-2027 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis).

O dofinansowanie mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia), jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe działające w sektorze kultury, w tym w zakresie zachowania i udostępniania regionalnego dziedzictwa kulturowego (w oparciu o statut organizacji).

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

– zakup wyposażenia w celu utworzenia nowoczesnej oferty kulturalnej (zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych oraz zagospodarowanie terenu wyłącznie jako element projektu);

– przebudowa i/lub remont infrastruktury w celu utworzenia nowej oferty i/lub ułatwienia dostępu do zabytków, instytucji kultury, w tym dostosowanie obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu (zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych jako element projektu).

Więcej informacji na temat naboru pod linkiem:

https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/nabory/111#recruitment-whostart