Analiza stanu gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego jest dokonywana na podstawie syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej, który jest opracowywany co kwartał.

Regionalny barometr koniunktury gospodarczej jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego od maja 2019 r. Został on stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwą do interpretacji informację na temat bieżącej sytuacji gospodarczej regionu. Właśnie powstała analiza dotycząca I kwartału 2022 roku.

W I kwartale 2022 r. nastąpiła nieznaczna poprawa koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, względem ostatniego kwartału ubiegłego roku. Wartość bieżąca regionalnego barometru koniunktury wyniosła 130,6 pkt., co oznacza wzrost o 2,7 pkt. w porównaniu do wyniku z ostatniego kwartału ubiegłego roku. Natomiast względem analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił wzrost o 7,2 pkt. Wartość 3-miesięcznej prognozy wyniosła 77,2 pkt. Jest to najniższy wynik od 17 miesięcy z rzędu (od listopada 2020), tzn. kiedy gospodarka była pogrążona w paraliżu wynikającym z pandemii koronawirusa. Wartość prognozy jest również niższa o 87,6 pkt. od wartości wskaźnika sprzed 12 miesięcy, tj. z końca I kwartału 2021 r. Na wartość bieżącą regionalnego barometru koniunktury w I kwartale 2022 r. pozytywnie wpływały wyniki wszystkich wskaźników cząstkowych, stanowiących składowe barometru, tzn. produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej, sprzedaży detalicznej, wynagrodzeń w przedsiębiorstwach, liczby ofert pracy oraz stopy bezrobocia.

Szczegółowe wyniki analizy koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2022 r. oraz w poprzednich kwartałach są dostępne pod adresem:

https://strategia.warmia.mazury.pl/regionalny-barometr-koniunktury-gospodarczej/