Samorząd w ramach realizacji polityki rozwoju województwa wynikającej z przyjętej strategii „Warmińsko – Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego“, przystąpił do planowania działań zmierzających do stworzenia „Kalendarza imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 r.”.

Od wielu lat samorząd województwa wspólnie z partnerami (m.in. samorządami) realizował inicjatywę „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego”. Jednak okres pandemii, brak możliwości przewidzenia wprowadzanych obostrzeń spowodował, że inicjatywa ta została zawieszona.

W 2022 roku Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa powrócił do realizacji Kalendarza Imprez w formule konkursu dla gmin z województwa warmińsko-mazurskiego. Była to pierwsza edycja tego konkursu.

Zasady drugiej edycji konkursu

W 2023 roku samorząd województwa ogłasza drugą edycję tego konkursu pod zmienioną nazwą: „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r.“ Ogólne zasady konkursu pozostały takie same. Wprowadzono jedynie drobne zmiany tj. np. dodatkowe zapisy regulujące m.in.: minimalną całkowitą wartość zadania, podniesiono liczbę punktów warunkujących uzyskanie pomocy finansowej.

O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie, które położone są na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i będą chciały zorganizować wydarzenie o charakterze kulinarnym na swoim terenie. Wydarzenia wskazane przez gminy do dofinansowania muszą być spójne z dokumentem: „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”, w którym żywność wysokiej jakości została wskazana jako jedna z inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego muszą obejmować promocję jednego lub dwóch produktów/surowców żywnościowych charakterystycznych dla obszaru gminy.

Celem ogólnym konkursu jest promocja i upowszechnianie produkcji żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej w województwie warmińsko-mazurskim.  

Cel konkursu będzie mógł być osiągnięty poprzez dofinansowanie zadań własnych gminy, w szczególności związanych z:
1) promocją gminy poprzez promocję żywności regionalnej, lokalnej, naturalnej, tradycyjnej, która była/jest wytwarzana na terenie gminy jako elementu rozwoju tożsamości gminy;
2) aktywizacją lokalnych społeczności poprzez organizację wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych;
3) promocją lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego gminy poprzez organizację wydarzeń mających na celu promocję i upowszechnianie dziedzictwa kulinarnego, produktów tradycyjnych wytwarzanych na terenie gminy.

Środki dotacji mogą być wykorzystane wyłącznie na sfinansowanie zadań składających się na organizację wydarzenia o zasięgu regionalnym, promującym żywność regionalną, lokalną, naturalną, tradycyjną. Środki te Gmina będzie mogła przeznaczyć m.in na: organizację konkursów kulinarnych, pokazów kulinarnych, wynajem stoisk wystawienniczych na potrzeby przeprowadzenia degustacji, zorganizowania kiermaszu produktów od lokalnych/regionalnych producentów żywności, edukację dzieci i dorosłych poprzez prelekcje i konkursy związane np.: z właściwym odżywianiem, niemarnowaniem żywności, produktem tradycyjnym, oznakowaniem produktów żywnościowych, czytaniem etykiet, wynajem infrastruktury technicznej, tj. np.: scena, nagłośnienie, wynajem sprzętu, wynajem sali, itp., zakup nagród dla uczestników konkursów kulinarnych, pokrycie kosztów prowadzącego wydarzenie, działania promocyjne związane z wydarzeniem.

Kwota dotacji

Maksymalna wysokość pomocy finansowej na wydarzenie nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł brutto, przy czym udział dotacji będzie stanowił nie więcej niż 50% całkowitych kosztów wskazanych we wniosku o przyznanie pomocy.

Na realizację zadań w ramach konkursu „Organizacja wydarzeń regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną oraz dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur w 2023 r.”, samorząd województwa przeznaczył środki finansowe w wysokości 250 tys. zł.

W wyniku konkursu komisja konkursowa wyłoni listę wydarzeń, które zarząd województwa  zarekomenduje sejmikowi województwa warmińsko-mazurskiego do udzielenia pomocy finansowej.

Do kiedy przesłać wniosek?

Termin nadsyłania wniosków upływa 28 lutego 2023 roku.

Do pobrania:
– regulamin konkursu
– wniosek o udzielenie pomocy finansowej
– wzór umowy
– wzór sprawozdania
– uchwała

Źródło: warmia.mazury.pl