Zdobądź Laur "Najlepszego Produktu lub Usługi Warmii i Mazur.

Zapraszamy do składania wniosków i wzięcia udziału w konkursie"Żagle Warmii i Mazur" w kategorii "Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur". 

INFORMACJE OGÓLNE Istotą konkursu jest uhonorowanie i promocja przedsiębiorstw w trzech równoważnych podkategoriach:     

a) Produkt             

b) Produkt lokalny - wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcu regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzającego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej. Produktem lokalnym są zatem: produkty spożywcze, rękodzieło, wytwory będące przejawem artystycznej pasji twórców, zakorzenione w tradycji regionu (np. zespoły, stroje ludowe), usługi związane z prezentacją regionu i produktów z nim związanych (np. warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji kulturowej i przyrodniczej), jak również lokalne wydarzenia (święta).                                                                                   

c) Usługa

 

Nabór wniosków zgłoszeniowych w edycji 2019 - do dnia 30 czerwca

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST BEZPŁATNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ...

Do Konkursu „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur”, mogą być zgłaszane organizacje publiczne oraz inne podmioty, które działają na terenie województwa warmińsko-Mazurskiego minimum trzy lata. Laureaci  - zdobywcy statuetek z poprzednich edycji mogą brać udział w Konkursie zgłaszając produkt/ produkt lokalny/ usługę inne niż nagrodzone statuetką. Laureaci - zdobywcy wyróżnienia lub nominacji w poprzednich edycjach mogą brać udział w konkursie z tym samym produktem lub usługą. Uczestnik może złożyć więcej niż jeden wniosek zgłoszeniowy.

Warunki uczestnictwa w Konkursie
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku zgłoszeniowego, wraz z wymaganą dokumentacją. Organizator nie dokonuje zwrotu nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia nieważne podlegają zniszczeniu. Zgłoszenia złożone prawidłowo będą przechowywane w aktach danej edycji konkursu. Poprawnie wypełniony wniosek należy:

a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w sekretariacie Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015, w kopercie z dopiskiem „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur/ Żagle Warmii i Mazur”.
b) przesłać w wersji pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Koordynacji Promocji, 10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015,w kopercie z dopiskiem „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur/ Żagle Warmii i Mazur”.
c) Przesłać elektronicznie na adres: biuropromocji@warmia.mazury.pl umieszczając  w temacie tekst: „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur/ Żagle Warmii i Mazur”.  W załącznikach znajdować się muszą scany oryginalnych dokumentów.

 O terminie dostarczenia decyduje odpowiednio data przyjęcia zgłoszenia, data stempla pocztowego lub data dostarczenia poczty elektronicznej na serwer Organizatora.

OCENA WNIOSKÓW

Wnioski złożone przez uczestników Konkursu ocenia Komitet. Komitet może korzystać z opinii ekspertów.  Werdykt Komitetu jest ostateczny, bez możliwości odwołania się.

Podstawowymi kryteriami stosowanymi przy ocenie zgłoszeń w kategorii „produkt” są:
1)    jakość produktu (np. spełnienie norm produkcyjnych, atesty, wyniki badań potwierdzające właściwości użytkowe deklarowane przez producenta, sposób zapewnienia jakości),
2)    innowacyjność,
3)    konkurencyjność (pozycja na rynku w regionie, w kraju, za granicą),
4)    właściwości użytkowe produktu (tj. trwałość, bezpieczeństwo itp.).
5)    opinie klientów oraz instytucji z regionu,
6)    zgodność z normami ekologicznymi,
7)    usługi dodatkowe (np. serwis, montaż, doradztwo, gwarancje),
8)    estetyka opakowania,
9)    promocja regionu poprzez produkt.
 Podstawowymi kryteriami stosowanymi przy ocenie zgłoszeń w kategorii „produkt lokalny” są:
1)    jakość produktu (np. spełnienie norm produkcyjnych, atesty, wyniki badań potwierdzające właściwości użytkowe deklarowane przez producenta, sposób zapewnienia jakości),
2)    konkurencyjność (pozycja na rynku w regionie, w kraju, za granicą),
3)    powiązanie z lokalnym rynkiem (surowce, pracownicy, działalność dla regionu),
4)    właściwości użytkowe produktu,
5)    opinie klientów oraz instytucji z regionu,
6)    zgodność z normami ekologicznymi,
7)    usługi dodatkowe (np. serwis, doradztwo, szkolenia),
8)    promocja regionu poprzez produkt.
Podstawowymi kryteriami stosowanymi przy ocenie zgłoszeń w kategorii „usługa” są:
1)    jakość usługi (np. normy, atesty, certyfikaty potwierdzające jakość usługi),
2)   jakość obsługi (np. kwalifikacje zawodowe osób świadczących usługi),
3)    innowacyjność,
4)    konkurencyjność (pozycja na rynku w regionie, w kraju, za granicą),
5)    zgodność usługi z oczekiwaniami klienta,
6)    opinie odbiorców oraz instytucji z regionu,
7)    zgodność z normami ekologicznymi,
8)    usługi dodatkowe (np. doradztwo, gwarancja),
9)    promocja regionu poprzez usługę.

NAGRODY I BENEFITY

Statuetki, Tytuły oraz Wyróżnienia w Konkursie przyznawane będą podmiotom, które osiągnęły najwyższe oceny wg ekspertów Kapituły Konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali „Żagle Warmii i Mazur”.  Laureaci Konkursu otrzymają możliwość korzystania ze znaku Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur i hasła Konkursu przez okres 1 roku na postawie umowy zawartej  z Województwem Warmińsko-Mazurskim. Ponadto zyskają prawo bezpłatnego zamieszczania informacji na temat zdobytej nagrody przez okres 1 roku kalendarzowego we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych (w tym min. na stronach internetowych, w materiałach drukowanych oraz filmowych i dźwiękowych) przygotowanych w ramach promocji prowadzonej przez nich działalności, która była bezpośrednim przedmiotem oceny. Firmy, które zostaną Laureatami lub otrzymają wyróżnienia będą także wymieniane we wszystkich publikacjach, które Województwo Warmińsko-Mazurskie zleci w ramach promocji Konkursu relacji z Gali „Żagle Warmii i Mazur”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I POZOSTAŁE DOKUMENTY ZNAJDZIESZ TUTAJ...

 

Pobierz pozostałe dokumenty:

Regulamin konkursu "Żagle Warmii i Mazur"

Księga Identyfikacji Wizualnej

 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję