Sprawdź jak otrzymać dofinansowanie w ramach Działania 5.3 "Ochrona różnorodności biologicznej"

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 5 grudnia 2018 roku w Olsztynie.

Wydarzenie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania 5.3 „Ochrona różnorodności biologicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego WW-M na lata 2014–2020.

W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organizacji pozarządowych, uczelni, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.

Dofinansowanie można otrzymać na:
- ochrona parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach NATURA 2000) poprzez podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia oraz prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wraz z przygotowaniem pomieszczeń na ten cel;
- realizacja programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii (w tym potrzeb i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu) – wyłącznie jako element projektów z wyłączeniem spotów reklamowych w TV;
- tworzenie miejsc ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime, w tym np.: banki genowe, rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
- ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w tym:
- ochrona in-situ lub restytucja gatunków zagrożonych wyginięciem;
- odtwarzanie siedlisk i kształtowanie warunków dla ich trwałego zachowania;
- zmniejszenie presji na gatunki i siedliska m.in. poprzez ograniczanie dostępu do ostoi wybranych gatunków, właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego ochrona ex-situ lub wprowadzenie gatunków zagrożonych wyginięciem do siedlisk zastępczych;
- realizacja zadań służących ochronie i osiągnięciu co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód jezior, m.in. poprzez ich rekultywację (w pierwszej kolejności w powiązaniu z funkcją uzdrowiskową województwa).

Formularze należy do 30 listopada 2018 roku.   Czytaj więcej...

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając naszą stronę bez dokonania zmian ustawień swojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu ułatwienia korzystania z serwisu. Więcej znajdziesz tutaj.

  
Akceptuję