Dane demograficzne:
- Warmia i Mazury to region o bardzo dobrych wskaźnikach demograficznych i wyższym niż średnia w kraju odsetku ludności w wieku produkcyjnymwojewództwo zamieszkuje 1,44 miliona osób, z czego 935 tys. osób jest w wieku produkcyjnym, a 274 tys. osób jest w wieku przedprodukcyjnym.
Struktura wiekowa w Elblągu i Olsztynie jest korzystna. Według stanu na koniec 2013 roku, 65% mieszkańców Olsztyna stanowiły osoby w wieku produkcyjnym, a 18,5% w wieku poprodukcyjnym. Podobna struktura występuje w Elblągu (odpowiednio 64,4% i 18,7%).
- społeczeństwo tworzące rynek pracy Warmii i Mazur jest młode  i aktywne zawodowo - na rynku pracy największą grupę stanowią osoby w wieku 24 - 44 lata, wskaźnik aktywnych zawodowo jest zbliżony do średniej krajowej i wynosi  48,6 % ogółu mieszkańców województwa (co stanowi blisko 600 tys. osób) ;
- województwo charakteryzuje wysoka podaż siły roboczej, zwłaszcza w grupie ludzi młodych (18-34 lata) - poziom bezrobocia w regionie od 2006 roku sukcesywnie spada i jest bardzo zróżnicowany.

 

Potencjał kadrowy, edukacja:
inwestorzy mogą skorzystać z potencjału ponad 115 tysięcy młodych ludzi, kształcących się szkołach ponadgimnazjalnych – liceach, technikach i zasadniczych szkołach zawodowych oraz na uczelniach wyższych, a także w ośrodkach doskonalenia zawodowego; liczba uczniów szkół średnich i zawodowych to blisko 65 tys., liczba absolwentów - 19,3 tys.
potencjał warmińsko-mazurskiego rynku pracy to blisko 36 tysięcy studentów kształcących się na 15 uczelniach wyższych oraz 12 tysięcy absolwentów; wśród najważniejszych ośrodków akademickich regionu, wymienić należy przede wszystkim Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, kształcący 25,3 tysięcy studentów na 67 kierunkach (w tym 5 zamawianych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: ochrona środowiska, na której studiuje aktualnie 627 studentów; inżynieria chemiczna i procesowa – 48 studentów; informatyka – 180 studentów; budownictwo – 192 studentów; biotechnologia).
- inwestorzy mogą liczyć na dostępność absolwentów z bardzo dobrą znajomością języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego i ukraińskiego.

 

Niskie koszty pracy:
Warmia i Mazury należą do regionów o najniższych kosztach pracy w kraju – przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw to 3 412,37 zł brutto – 17% niższe niż średnio w Polsce, 43% mniej niż w mazowieckim, 24% mniej niż na Śląsku oraz 22% mniej niż na Pomorzu.

 

zasoby ludzki2zasoby ludzkiezasoby ludzkie4

zasoby ludzkie3PAN 012RAC 1086